Course code GEO221

GEO221 Hydrogeologi - feltkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Helen Kristine French
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, inntil videre maksimum 14 fra NMBU (avhenger av studenter fra annen institusjon). Maks 20-22 totalt på kurset.
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Bachelor- og masterstudenter i miljøvitenskap
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Hensikten med emnet er å gi studentene praktisk erfaring i og kunnskap om de vanligste metodene som brukes i grunnvannsutforskning og forurensningskontroll. Kurset vektlegger letemetoder og testmetoder for å finne og utnytte grunnvannsressurser, og gir også en innføring i forurensningsstudier og kontroll. Flere metoder og tilnærminger er involvert, for eksempel (men ikke begrenset til) feltrekognosering og vannprøvetaking bestemme geografiske koordinater prøvetaking av grunnvann for å avgrense transportveier og grunnvannsbidrag piezometre og grunnvannslogging geofysisk leting ved seismisk refraksjon, elektriske resistivitetsmålinger og georadar sondering og testboring infiltrasjonstester, borhulls- og pumpetester dataanalyse og rapportering.

Emnet bygger på GEO220 eller tilsvarende. 

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal lære å bruke vanlige metoder for å gjøre en undersøkelse av grunnvann i felt. Bearbeiding av data gir studenten grunnlag til å vurdere verdien og usikkerheten ved slike metoder. Studenten skal vite hvilke metoder som kan benyttes i praktiske studier av grunnvann, der formålet med undersøkelsen kan være av ulik karakter. Studenten skal ha oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder. Han/hun skal også ha lært hvordan man kan vurdere egenskapene til en akvifer og strømningsforholdene. 

Ferdigheter

Følgende metoder inngår: overflatekartlegging, peilerørstest, infiltrasjonstest, sonderboring, prøveboring, prøvepumping, geofysiske metoder, vurdering av forurensingsaspekter, grunnvannskvalitet- feltmetoder og innmåling av grunnvannsnivå. Studenten skal være i stand til å utføre undersøkelser av grunnvann som en basis for: A) Uttak til drikkevann og beskyttelse mot forurensning B) økosystem og del av vannbalansevurderinger C) geoteknisk vurdering. Studenten skal forstå hva som må gjøres for at grunnvannsforekomster kan forvaltes på en forsvarlig måte.

Generell kompetanse

Samarbeid i grupper, organisering av data, koordinatfesting, rapportskriving

Læringsaktiviteter:
Emnet gis i samarbeid med UiO, og er også åpent for deltagelse fra UiB, NTNU, USN og HVL dersom det er ledig plass. Studentene deles opp i grupper der det er deltakelse fra ulike læresteder i samme gruppe. Dermed kan studenter med ulik bakgrunn dra nytte av hverandres kunnskaper. Dagen deles opp slik: formiddagsøvelse, ettermiddagsøvelse. Bearbeiding av data på kveldene. Studentene flytter seg gruppevis fra øvelse til øvelse, mens ulike lærere fra de involverte institusjonene underviser i sine spesialiteter på en lokalitet. Slik kommer studentene i kontakt med spesialister innen ulike felt i faget grunnvann, og lærerne gir den samme undervisningen til alle gruppene.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Undervisningsmaterialet legges ut i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
GEO100, GEO220 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO210
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i alle øvelser. Fravær må godkjennes av emneansvarlig.
Vurderingsordning:
Oppgave: Rapport teller 100%. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Kurset går over to uker i juniblokk, og kan tas samtidig med GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs. Tidspunkt og lokalitet kan variere. Oppdatert informasjon vil legges ut på emnets Canvasside nærmere oppstart. Emnet er et nasjonalt samarbeid og det er åpent for deltakelse for studenter fra NMBU, UiO, NTNU, UiB, USN og HVL. Studenter som ikke har studierett ved NMBU kan søke om opptak til enkeltemner ved universitetet. Ta kontakt med emneansvarlig.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
To øvelser pr dag i 10 dager. Kveldsarbeid med bearbeiding av data og rapportskriving. Noe forberedelsesarbeid må påregnes i tillegg til etterarbeid de nærmeste dagene etter undervisningen er avsluttet.
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått/ Ikke bestått