GEO221 Hydrogeologi - feltkurs

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum 5, inntil videre maksimum 14 fra NMBU (avhenger av studenter fra annen institusjon). Maks 20-22 totalt på kurset.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Hensikten med emnet er å gi studentene praktisk erfaring i og kunnskap om de vanligste metodene som brukes i grunnvannsutforskning og forurensningskontroll. Kurset vektlegger letemetoder og testmetoder for å finne og utnytte grunnvannsressurser, og gir også en innføring i forurensningsstudier og kontroll. Flere metoder og tilnærminger er involvert, for eksempel (men ikke begrenset til) feltrekognosering og vannprøvetaking bestemme geografiske koordinater prøvetaking av grunnvann for å avgrense transportveier og grunnvannsbidrag piezometre og grunnvannslogging geofysisk leting ved seismisk refraksjon, elektriske resistivitetsmålinger og georadar sondering og testboring infiltrasjonstester, borhulls- og pumpetester dataanalyse og rapportering.

Emnet bygger på GEO220 eller tilsvarende. 

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal lære å bruke vanlige metoder for å gjøre en undersøkelse av grunnvann i felt. Bearbeiding av data gir studenten grunnlag til å vurdere verdien og usikkerheten ved slike metoder. Studenten skal vite hvilke metoder som kan benyttes i praktiske studier av grunnvann, der formålet med undersøkelsen kan være av ulik karakter. Studenten skal ha oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder. Han/hun skal også ha lært hvordan man kan vurdere egenskapene til en akvifer og strømningsforholdene. 

Ferdigheter

Følgende metoder inngår: overflatekartlegging, peilerørstest, infiltrasjonstest, sonderboring, prøveboring, prøvepumping, geofysiske metoder, vurdering av forurensingsaspekter, grunnvannskvalitet- feltmetoder og innmåling av grunnvannsnivå. Studenten skal være i stand til å utføre undersøkelser av grunnvann som en basis for: A) Uttak til drikkevann og beskyttelse mot forurensning B) økosystem og del av vannbalansevurderinger C) geoteknisk vurdering. Studenten skal forstå hva som må gjøres for at grunnvannsforekomster kan forvaltes på en forsvarlig måte.

Generell kompetanse

Samarbeid i grupper, organisering av data, koordinatfesting, rapportskriving

 • -
 • Undervisningsmaterialet legges ut i Canvas.
 • GEO100, GEO220 eller tilsvarende.
 • Oppgave: Rapport teller 100%. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.
 • Ekstern sensor
 • Deltakelse i alle øvelser. Fravær må godkjennes av emneansvarlig.
 • Kurset går over to uker i juniblokk, og kan tas samtidig med GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs. Tidspunkt og lokalitet kan variere. Oppdatert informasjon vil legges ut på emnets Canvasside nærmere oppstart. Emnet er et nasjonalt samarbeid og det er åpent for deltakelse for studenter fra NMBU, UiO, NTNU, UiB, USN og HVL. Studenter som ikke har studierett ved NMBU kan søke om opptak til enkeltemner ved universitetet. Ta kontakt med emneansvarlig.
 • To øvelser pr dag i 10 dager. Kveldsarbeid med bearbeiding av data og rapportskriving. Noe forberedelsesarbeid må påregnes i tillegg til etterarbeid de nærmeste dagene etter undervisningen er avsluttet.
 • Bachelor- og masterstudenter i miljøvitenskap
 • -
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag