Course code GEO221

GEO221 Hydrogeologi - feltkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Helen Kristine French
Medvirkende: Leif Vidar Jakobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, inntil videre maksimum 14 fra NMBU (avhenger av studenter fra annen institusjon). Maks 20-22 totalt på kurset.

Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Bachelor- og masterstudenter i Miljø og naturressurser (MINA)</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Dette er et feltkurs med øvelser. Følgende temaer inngår: Overflatekartlegging, Peilerørstest, Infiltrasjonstest, Sonderboring, Prøveboring, Prøvepumping, Geofysiske metoder, Forurensingsstudier, Innmåling av grunnvannsnivå.

Læringsutbytte:

Kurset er en oppfølging av GEO220. Studenten skal lære å bruke vanlige metoder for å gjøre en undersøkelse av grunnvann i felt. Bearbeiding av data gir studenten grunnlag til å vurdere verdien og usikkerheten ved slike metoder. Studenten skal vite hvilke metoder som kan benyttes i praktiske studier av grunnvann, der formålet med undersøkelsen kan være av ulik karakter. Studenten skal ha oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder. Han/hun skal også ha lært hvordan man kan vurdere egenskapene ved grunnvannsmagasin. Studenten skal være i stand til å utføre undersøkelser av grunnvann som en basis for A. Uttak til drikkevann B. Vern av grunnvannsforekomster C. Studier av forurensningsspredning i grunnvann. Studenten skal forstå hva som må gjøres for at grunnvannsforekomster kan forvaltes på en forsvarlig måte.

Læringsaktiviteter:
Kurset gis i samarbeid med UiO, og er også åpent for deltagelse fra UiB, NTNU og HiT dersom det er ledig plass. Studentene deles opp i grupper der det er deltagelse fra ulike læresteder i samme gruppe. Dermed kan studenter med ulik bakgrunn dra nytte av hverandres kunnskaper. Dagen deles opp slik: Formiddagsøvelse Ettermiddagsøvelse. Bearbeiding av data på kveldene. Studentene flytter seg gruppevis fra øvelse til øvelse, mens ulike lærere fra de involverte institusjonene underviser i sine spesialiteter på en lokalitet. Slik kommer studentene i kontakt med spesialister innen ulike felt i faget grunnvann, og lærerne gir den samme undervisningen til alle gruppene.
Læringsstøtte:

-

Pensum:

Undervisningsmaterialet legges ut i Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:

GEO100, GEO220 eller tilsvarende.

Obligatorisk aktivitet:

Deltagelse i alle øvelser. Fravær må godkjennes av kursansvarlige

Vurderingsordning:

Rapport teller 100%.

Sensor:

Lærere fra ulike læresteder deltar i kurset. Vi utpeker hvert år to personer til å vurdere rapportene i tillegg til at læreren fra hvert lærested må lese rapporten hans egne studenter har vært med på å skrive. Vi har et planleggingsmøte hvert år der alle involverte lærere og sensorer diskuterer hva som gikk bra og hva som sviktet sist gang, og hvordan vi kan forbedre kurset.


 

Merknader:

Kurset arrangeres i 2015 før NMBUs kurs i kvartærgeologi, i uke 23 og 24, 1. - 12. juni. Lokalitet kan variere.Oppdatert informasjon vil legges ut på emnets fronterside nærmere oppstart. Emnet er et nasjonalt samarbeid og det er åpent for deltakelse for studenter fra NMBU, UiO, UiB og HiT. Studenter som ikke har studierett ved NMBU kan søke om opptak til enkeltemner innen 1/11 eller til UiO innen fristen der (normalt i begynnelsen av januar) og slik få studierett til å ta emnet, dersom det er plass.


 

Normert arbeidsmengde:

150 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

To øvelser pr dag i 10 dager. Kveldsarbeid med bearbeiding av data og rapportskriving. Noe forberedelsesarbeid må påregnes i tillegg til etterarbeid de nærmeste dagene etter undervisningen er avsluttet.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått