Course code GEO211

GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Leif Vidar Jakobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA, M-LUN.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Feltkurset bygger på kunnskaper fra GEO210 om løsmassene i Norge, som er viktig i forbindelse med arealplanlegging, identifisering av geofarer og utnyttelse av naturressurser. Du lærer å bruke kart, flyfoto o.l. for kvartærgeologisk kartlegging, og i felt lærer du å identifisere og kartlegge morene-, breelv-, hav- og elveavsetninger, sondere i løsmasser kombinert med georadar og beskrive og tolke løsmassesnitt. Kurset innledes med faglige forberedelse ved NMBU og vil deretter gå i feltområder i Sør-Norge. I et gruppearbeid skal du gjennomføre feltundersøkelser og skrive en rapport som skal inneholde beskrivelse av områdene og tolkning av de kvartære prosessene som har formet landskapet vi har i dag.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Etter endt kurs skal du kunne gjenkjenne de viktigste løsmassetypene i felt og ha kunnskap om prosesser som har dannet vanlige løsmasser og landformer i Norge.

Ferdigheter: Du skal etter å ha fullført emnet kunne kartlegge løsmasser og landformer, vurdere deres utbredelse og karakterisere egenskapene ved bruk av ulike feltteknikker. Du skal kunne kombinere kart med annen innsamlet feltdata og gi en tolkning av de geologiske prosessene som dannet disse løsmassene og landskapet de forekommer i, samt deres betydning ved forskjellig arealutnyttelse og for geofarer. Du skal også kunne rekonstruere miljøendringer.

Generell kompetanse: Etter endt kurs kan du utføre en praktisk feltoppgave. Du kan i samarbeid med en liten gruppe skrive feltrapport, grunngi tolkninger og lage grafer og figurer.

Læringsaktiviteter:
Øvelser, feltarbeid (i grupper), muntlig framlegging av resultater, demonstrasjoner og forelesninger. Rapportskrivingen omfatter: utforming av rapporten, figurer og kart, statistisk bearbeiding av enkle data, og oppsett av referanser.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utdelte artikler og materiell.
Forutsatte forkunnskaper:
GEO210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave i et gitt tema.
Vurderingsordning:
Innlevert rapport teller 100%. Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer rapportene og kursopplegget.
Merknader:
Emnet går over to uker i juniblokk (inkl. lørdag og søndag), eksakte datoer kunngjøres seinere. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser (inne): 1 dag. Øvelser i felt og utferd: 7-8 dager. Framlegging av resultater og rapportskriving: 3 dager.
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått/ Ikke bestått