Course code GEO211

GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Leif Vidar Jakobsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kunnskaper om løsmassene i Norge er viktig i forbindelse med arealplanlegging, identifisering av geofarer og utnyttelse av naturressurser. I kurset lærer du bruk av kart og flyfoto for kvartærgeologisk kartlegging. Ute i felt vil du identifisere og kartlegge morene-, breelv-, hav- og elveavsetninger, sondere i løsmasser kombinert med georadar og beskrive og tolke snitt i løsmasser. Kurset innledes med faglige forberedelse ved NMBU, og vil deretter gå i feltområder i Sør-Norge. Du skal gjennomføre undersøkelser av løsmassene i utvalgte områder og skrive en rapport. Rapporten skal inneholde beskrivelse av områdene og tolkning av prosessene som har avsatt løsmassene.
Læringsutbytte:
Du lærer å gjenkjenne de viktigste løsmassetypene i Norge, vurdere deres utbredelse og karakterisere egenskapene. Dette gir en forståelse av de geologiske prosessene som dannet disse løsmassene og landskapet de forekommer i, og deres betydning ved forskjellig arealutnyttelse og for geofarer.
Læringsaktiviteter:
Øvelser, feltarbeid (i grupper), muntlig framlegging av resultater, demonstrasjoner og forelesninger. Rapportskrivingen omfatter: utforming av rapporten, figurer og kart, statistisk bearbeiding av enkle data, og oppsett av referanser.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utdelte artikler og materiell.
Forutsatte forkunnskaper:
GEO210 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave i et gitt tema.
Vurderingsordning:
Rapport 100%. Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Sensor evaluerer rapportene og kursopplegget.
Merknader:
Emnet går over to uker i juniblokk (inkl. lørdag og søndag), eksakte datoer kunngjøres seinere. Emnet kan tas samtidig med GEO221 Hydrogeologi - feltkurs.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser (inne): 1 dag. Øvelser i felt og utferd: 7-8 dager. Framlegging av resultater og rapportskriving: 3 dager.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått