Course code FYS381

FYS381 Biologisk fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Gaute Tomas Einevoll
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Stoffet vil bli gjennomgått på forelesninger, og regneøvinger vil bidra til økt forståelse av stoffet.
Læringsutbytte:
Oppnå en overordnet forståelse av hvordan biologiske systemers egenskaper bestemmes av grunnleggende fysiske lover, ha forståelse av og kunne matematisk regne på noen fysiske modeller for molekylære og cellulære prosesser, og kunne orientere seg videre i faglitteraturen innen biologisk fysikk. Vite og forstå (i) hvordan celler er oppbygd, (ii) hvordan en diffusiv transportprosess følger av virrevandring på mikroskopisk nivå og hvordan diffusjonsligningen kan utledes, (iii) hvordan hydrodynamikk oppleves på små romlige skalaer (cellenivå), (iv) hva entropiske krefter er og hvordan de virker, (v) om kjemiske krefter, (vi) om kooperative overganger i makromolekyler, (vii) om enzymer og molekylære maskiner, og (viii) grunnleggende egenskaper til elektisk eksiterbare celler. Kunne orientere seg og tilegne seg kunnskaper fra fagbøker innen biologisk fysikk og ordinære vitenskapelige artikler. Forstå at skillet mellom de naturvitenskapelige disipliner fysikk, kjemi og biologi er menneskeskapt og at naturvitenskapen er en sammenhengende vitenskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger som går gjennom sentrale begreper og teorier i biologisk fysikk med hovedvekt på fysikken på cellenivå. På regneøvinger vil studenten løse matematiske øvingsoppgaver på temaer dekket i forelesningene. I oppgaveløsningen kan både analytiske løsninger og numerisk løsning på datamaskin inngå.
Læringsstøtte:
Studentene vil kunne treffe foreleseren utenfor den strukturerte undervisningstiden.
Pensum:
Deler av: Biological Physics - Energy, Information, Life, Philip Nelson.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende emner i matematikk, informatikk og fysikk.
Anbefalte forkunnskaper:
Emnegruppe i fysikk, FYS200 Klassisk fysikk
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Muntlig slutteksamen på generelt pensum.
Sensor:
Sensor vil i tillegg til å delta på muntlig eksamen bli bedt om å bidra med evaluering av emnets innhold og undervisningsopplegg.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS380 - reduksjon med 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger: 48 timer. Øvinger: anslagsvis 24 timer.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått