Course code FYS271

FYS271 Energifysikk og energiomforming

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Grunnleggende termodynamiske lover og prinsipper og deres anvendelser.De viktigste ideelle og reelle sykliske prosesser og deres virkningsgrad. Oversikt over verdens energikilder og anvendelser av energikvalitet på energiformer som bioenergi, småskala vannenergi, samt vind- og solenergi. Konvensjonelle olje-, gass- og kullkraftverk.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha innsikt i de grunnleggende termodynamiske lover og prinsipper og deres praktiske industrielle anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomsetning. Studentene skal forstå, beskrive og beregne ulike former for energitransport og energiproduserende og energiforbrukende sykliske prosesser. Studentene skal ha god kjennskap til fornybare og ikke-fornybare energikilder. Dette omfatter også omfang, tilgjengelighet og varighet under ulike scenarier for framtidig forbruk. Studentene skal vite hvilke muligheter en har til å dekke jordens framtidige behov for energi ved ulike per capita energibruk. Studentene skal kunne anvende termodynamikk og annen generell fysikk for å forstå hvordan en kan utnytte aktuelle energiressurser og bruke ulike energiomformingsprinsipper. Studentene skal forstå prinsipper og bruksområder for ulike måter å lagre og fordele energi på.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke de sentrale tema innenfor termodynamikk og deres anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomforming. Gjennom regneøvelser vil studentene bli kjent med praktiske problemstillinger som de må løse matematisk.
Læringsstøtte:
Studentene vil kunne møte faglærer to timer en dag i uken. Dag og tid blir opplyst ved kursets begynnelse.
Pensum:
En oversikt bygget på diverse hovedsakelig engelskspråklige kilder vil være klar til kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
FYS245
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver og innleveringer gjennom semesteret. Reglene for godkjenning av obligatorisk aktivitet vil bli kunngjort ved kursstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 15 timer i uken i 15 uker. Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS270 - 7 studiepoeng.
Undervisningstid:
I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått