Course code FYS200

FYS200 Klassisk fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Peder Albert Tyvand
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2017V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesninger: Fire timer i uken der sentrale temaer i emnet belyses. Regneøvinger: To timer i uken, studentene arbeider individuelt eller parvis med øvingsoppgaver, og faglærer hjelper til ved behov.

Emnet har to hovedtema:

  • Elektromagnetisme med bruk av vektorfelt: Coulombs lov, Gauss" lov, dielektriske materialer, Poissons og Laplaces likninger, Biot-Savarts lov, Faradays lov, Maxwells likninger på differensiell form, elektromagnetiske bølger.
  • Statistisk mekanikk: Energi, temperatur, multiplisitet, termodynamikkens 2. lov, entropi og orden, Einstein-krystall, Boltzmann-statistikk, kanoniske sannsynlighetsfordelinger, partisjonsfunksjonen, kjemisk potensial, Helmholtz og Gibbs fri energi 
Læringsutbytte:
Forstå hvordan elektromagnetismen kan beskrives ved hjelp av vektorfelt som redskap. Forstå hvordan omgivelsenes atomæreoppbygging ligger til grunn for vår naturforståelse og forstå grunnleggende oppbygging av enkle gasser, væsker og faste stoffer når de betraktes som statistiske mangepartikkelsystemer.
Læringsaktiviteter:
Sentrale begreper og teorier gås gjennom på forelesninger. På øvingstimer vil studenten løse kvantitative og begrepsinnøvende oppgaver over temaer som er tatt opp i forelesningene. Organiserte kollokvier (og øvingstimer) brukes til oppgavegjennomgang, bruk av grunnprinsippene på praktiske problemer og praktiske eksempler. I oppgaveløsningen kan både analytiske løsninger og numerisk løsning på datamaskin inngå.
Læringsstøtte:
Alle studenter vil bli plassert i kollokviegrupper for å samarbeide om innlæringen av faget med andre studenter. Studentene kan treffe foreleser utenfor den strukturerte undervisningstiden for generell faglig veiledningssamtale. Studentene kan kommunisere daglig med foreleser og hjelpelærere gjennom kurssidene.
Pensum:

Mathew Sadiku: Elements of Electromagnetics. 3rd ed., Oxford University Press, 2001

Kapitler:

4 Electrostatic fields

5 Electric fields in material space

6 Electrostatic boundary-value problems

7 Magnetostatic fields

8 Magnetic forces, materials, and devices

9 Maxwell's equations

10 Electromagnetic Wave Propagation

Daniel V. Schroeder: 'An Introduction to Thermal Physics'. Addison Wesley Longman (2000).

Kapitler:

1 Energy in Thermal Physics

2 The Second Law

3 Interactions and Implications

5 Free Energy and Chemical Thermodynamics

8 Boltzmann Statistics

Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS251
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur
Normert arbeidsmengde:
Pr. uke: 20 timer i 15 uker fordelt på Forelesninger: 4 timer. Øvinger: 2 timer. Org. kollokvier: 2 -4 timer. Selvstudium (lesing og eksempelregning) 6-8 timer. Kollokvering (oppgaveløsing) 4-6 timer. Totalt: 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
FYS220 (5 sp), FYS135 (2 sp)
Undervisningstid:
Undervisningsperioden består av 14 uker (pluss 2 uker til eksamensavvikling). Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer
Eksamensdetaljer: :