Course code FORN350

FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hanne Lerche Raadal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi studentene en innføring i europeisk og norsk avfallspolitikk, organisering av avfallssektoren, om mengder og sammensetning av avfallsressurser i Norge, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Avfall er i dag internasjonal handelsvarer og det er viktig å kunne optimere logistikken gjennom verdikjeden. Emnet vil gi en innføring i avfallslogistikk og gi studentene grunnleggende kunnskap om modeller for vurdering av miljø- og ressurseffektivitet ved ulike behandlingsløsninger for avfall. Emnet vil være basert på forelesninger med stort innslag av gjesteforelesere, utferd til relevante anlegg for avfallsbehandling og med innleveringsoppgaver knyttet til anvendelsen av modeller og metoder som gjennomgås i emnet.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal kunne ha inngående kunnskap om:

  • Metodikk og modeller for avfallslogistikk for beregning av klimanytte og økonomi knyttet til behandlingsløsninger for avfall.
  • Avfallspolitikk, forvaltning og bærekraftig utnyttelse av ressurser i avfallet.
  • Hvordan anvendelse av gjenvunnet materiale påvirker miljø- og ressurseffektiviteten til nye produkter, og hvilke krav som stilles for å kunne bruke disse materialene i ulike typer produkter.
  • Forstå avfallsstatistikk som et viktig verktøy for å få oversikt over avfallsressurser i samfunnet

Ferdigheter

Gjennom undervisning og seminarer skal studentene kunne

  • Beregne klima-, miljø- og ressurseffekter, samt kost-/nytte av ulike løsninger, herunder transportens betydning for optimale verdikjeder.
  • Analysere og beskrive de ulike aktørenes rolle i avfallssystemet, herunder kommunenes og materialselskapenes funksjon og samspill, så vel som alternative modeller for å organisere avfallssektoren

Generell kompetanse

Studentene skal kunne formidle og kommunisere organiseringen av avfallssektoren, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, og ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Kurset skal gi studentene god bakgrunn for å få jobb i kommuner, avfallsselskaper, private avfallsbedrifter så vel som nasjonale myndigheter og konsulentselskaper.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer og utferd.  
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas. 
Pensum:
Kompendium av tidsskriftartikler, rapporter og utvalgte bokkapitler fra relevant litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, FORN100, FORN200 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 100 %.
Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av eksamensbesvarelsene
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer forelesning og 30 timer øving 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer