Course code FORN350

FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ole Jørgen Hanssen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil gi studentene en innføring i europeisk og norsk avfallspolitikk, organisering av avfallssektoren, om mengder og sammensetning av avfallsressurser i Norge, data- og metodegrunnlaget for avfallsstatistikk, ulike behandlingsløsninger for avfall og kvalitetskrav knyttet til gjenvunnet materiale. Avfall er i dag internasjonal handelsvarer og det er viktig å kunne optimere logistikken gjennom verdikjeden. Emnet vil gi en innføring i avfallslogistikk og gi studentene grunnleggende kunnskap om modeller for vurdering av miljø- og ressurseffektivitet ved ulike behandlingsløsninger for avfall. Emnet vil være basert på forelesninger med stort innslag av gjesteforelesere, utferd til relevante anlegg for avfallsbehandling og med innleveringsoppgaver knyttet til anvendelsen av modeller og metoder som gjennomgås i emnet.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene vil tilegne seg kunnskap om avfallspolitikk, forvaltning av avfallsressurser og om bærekraftig utnyttelse av ressurser i avfallet. Fokus vil være på metodikk og modeller for avfallslogistikk og beregning av klimanytte knyttet til behandlingsløsninger for avfall. Studentene skal også få oversikt over hvordan anvendelse av gjenvunnet materiale påvirker miljø- og ressurseffektiviteten til nye produkter, og hvilke krav som stilles for å kunne bruke disse materialene i ulike typer produkter. De ulike aktørenes rolle i avfallssystemet, herunder kommunenes og materialselskapenes funksjon vil bli gjennomgått, så vel som alternative modeller for å organisere avfallssektoren.

Ferdigheter:

Studentene skal lære seg og forstå avfallsstatistikken som et viktig verktøy for å få oversikt over avfallsressurser i samfunnet, hvordan avfallsstatistikken kan benyttes til å optimere utnyttelsen av avfallsressurser og hvordan den kan benyttes lokalt og regionalt til å optimere avfallssystemene. Studentene skal få ferdigheter i økonomiske modeller for håndtering av avfallsressurser, og i beregning av klima-, miljø- og ressurseffekter av ulike løsninger.  Studentene skal også få kunnskap om avfallslogistikk og transportens betydning for optimale verdikjeder. Kurset skal  kombinasjon med kurs avfallsteknolgi, miljø- og ressusanalys, mfl gi studentene god bakgrunn for å få jobb både i kommuner, avfallsselskaper, private avfallsbedrifter så vel som nasjonale myndigheter og konsulentselskaper.

Generell kompetanse: 

Emnet er en del av en pakke som samlet vil gi studentene en mastergrad med fordypingsprofil innenfor forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser (FORN220, THT320, ECN170, Masteroppgave knyttet til avfall).  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer og utferd.  
Læringsstøtte:
Bruk av Fronter. 
Pensum:
Kompendium av tidsskriftartikler, rapporter og utvalgte bokkapitler fra relevant litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, FORN100, FORN200 
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 100 %.
Sensor:
Bruk av ekstern sensor i henhold til normale krav ved NMBU
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer forelesning og 30 timer øving 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått