Course code FORN330

FORN330 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Medvirkende: Bjørn Reidar Langerud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

FORN330 har to hovedtemaer med fokus på tekno-økonomisk analyse:

  • Analyse av prosjekter innen fornybar energi.
  • Energisystemanalyse.

I del 1 analyseres en energiutbygging ihht krav til konsesjonssøknad og presenterer resultatet gruppevis i en innleveringsoppgave. I oppgaven skal teknologisk(e) løsning(er) bli evaluert mht ressursutnyttelse, energiproduksjon, miljøkonsekvenser og økonomi. (del 2) Energisystemanalyse omfatter etterspørsel etter energi og teori og øving i metoder for å bestemme hvordan systemet som helhet kan optimaliseres. Analyse av et enkelt energisystem vha beregning, lineær optimering i Excel gjennomføres og presenteres i en individuell innlveringsoppgave . Studentene blir kjent med metode og format for vitenskapelig litteraturstudie gjennom arbeid med relevante artikler. Studentene har anledning til å få tilbakemelding på en studie over relevant litteratur over tema for egen masteroppgave.  

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • Kunne beskrive energisystemets funksjoner og sammenkopling med lineære likninger.
  • Syntetisere og analysere energisystemer for alternative energiløsninger med hensyn til tekno-økonomiske kriterier og valg av systemgrense. 
  • Anvende metode for framskrivning av etterspørsel etter energitjenester og energibærere, og potensiell påvirkning fra teknologisk utvikling.
  • Forklare forskjellen mellom ulike energi-økonomi-miljø modeller. 
  • Forklare hva som kjennetegner et litteraturstudie basert på vitenskapelige artikler.

Ferdigheter 

  • Studenten skal kunne anvende Excel til å finne læringskurve for en teknologi.
  • Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter tidligere i studiet, skal studenten mestre skriftlig fremstilling av en tekno-økonomisk analyse.

Generell kompetanse

Samarbeide og gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre studenter, og utføre en presentasjon av innholdet i en vitenskapelig artikkel. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, innleveringer, presentasjon for klassen og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kommentarer og tilbakemeldinger på innleverinsgoppgaver, gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum og faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, BUS230, RØP330, FORN240, FORN300, FORN310  eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning. Oppgaver i energisystemanalyse og deltakelse på utferd.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering bestående av.

Skriftlig avlsuttende eksamen som teller 67%

Semesteroppgave som teller 33%.

Begge vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.

Skriftlig eksamen 2 timer og 30 minutter om energisystemanalyse (67 %) og innlevering av rapport med tekno-økonomisk analyse av energiutbygging (teller 33 %). Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

I analyse av energiutbygging består hver gruppe av tre studenter. En ekstern sensor vil sensurere rapportene. Både skriftlig fremstilling og teknisk-økonomiske analyse vil bli evaluert og påvirke karakteren. Klarhet i setnings- og avsnittoppbygging, konsistens og informasjonsflyt gjennom rapporten, bruk av referanser, tabeller og figurer inkludert figur/tabelltekst, vil bli evaluert. I den tekno-økonomiske analysen vil beskrivelse av metode, estimering av energiproduksjon, tekniske løsninger og tilhørende økonomiske beregninger, og beskrivelse av miljø og estetiske tiltak evalueres. Diskusjon og begrunnelse for rapportens faglige anbefaling og sammenheng mellom introduksjon, resultater og diskusjon påvirker karakteren. Ved karakteren F vil gruppa kunne levere på nytt og ny karakter vil da være et snitt mellom F og ny karakter. 

Øvrige innleveringer vurderes bestått/ikke bestått.

Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, seminarer, forelesninger, øvelser og studentenes presentasjon
Eksamensdetaljer: :