Course code FORN330

FORN330 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Medvirkende: Bjørn Reidar Langerud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

FORN330 har tre hovedtemaer med fokus på tekno-økonomisk analyse:

  • Analyse av prosjekter innen fornybar energi.
  • Energisystemanalyse.
  • Vitenskapelig skriving.

I del 1 analyseres en energiutbygging ihht krav til konsesjonssøknad og presenterer resultatet gruppevis i en innleveringsoppgave. I oppgaven skal teknologisk(e) løsning(er) bli evaluert mht ressursutnyttelse, energiproduksjon, miljøkonsekvenser og økonomi. Energisystemanalyse omfatter etterspørsel etter energi og teori og øving i metoder for å bestemme hvordan systemet som helhet kan optimaliseres. Analyse av et enkelt energisystem vha beregning, lineær optimering i Excel gjennomføres og presenteres i en individuell innelveringsoppgave (del 2). I del 3. gjennomføres en litteraturstudie gjerne over vitenskapelig og annen relevant litteratur om den problemstillingen studenten har valgt for sin masteroppgave. Resultatet presenteres i en individuell semesteroppgave.  

Læringsutbytte:

Kunnskap 

Etter fullført kurs skal studenten ha avansert kunnskap om energisystemet og metode for å analysere alternative energiløsninger med hensyn til tekno-økonomiske kriterier og valg av systemgrense. Det inkluderer metode for framskrivning av etterspørsel etter energitjenester og energibærere, og potensiell påvirkning fra teknologisk utvikling. Videre ha bred kunnskap om energi-økonomi-miljø modeller.  Vite hva som kjennetegner et litteraturstudie og typisk oppbygging og innhold i en (konsulent) rapport. 

Ferdigheter 

  • Studenten skal være i stand til å gjennomføre tverrfaglige analyser relevante for utvikling av energisystemer.
  • Kunne beskrive energisystemets funksjoner og sammenkopling med lineære likninger.
  • Kunne beregne potensiell virkning av «læring» for enkelt-teknologier.
  • Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter, skal studenten være i stand til å gjennomføre en skriftlig fremstilling av en tekno-økonomisk analyse.
  • Kunne skrive et litteraturstudie basert på vitenskapelige artikler.

Generell kompetanse

Være i stand til å planlegge og gjennomføre et prosjekt i samarbeid med andre studenter, og presentere innholdet i en vitenskapelig artikkel.   

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, innleveringer, presentasjon for klassen og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kommentarer og tilbakemeldinger på innleverinsgoppgaver, gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum og faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, BUS230, RØP330, FORN240, FORN300, FORN310  eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning. Innlevering av plan for semesteroppgave, litteraturstudie, oppgaver i energisystemanalyse og presentasjon av vitenskapelig artikkel.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen 2 timer og 30 minutter om energisystemanalyse (67 %) og innlevering av rapport med tekno-økonomisk analyse av energiutbygging (teller 33 %). Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

I analyse av energiutbygging består hver gruppe av tre studenter. En ekstern sensor vil sensurere rapportene. Både skriftlig fremstilling og teknisk-økonomiske analyse vil bli evaluert og påvirke karakteren. Klarhet i setnings- og avsnittoppbygging, konsistens og informasjonsflyt gjennom rapporten, bruk av referanser, tabeller og figurer inkludert figur/tabelltekst, vil bli evaluert. I den tekno-økonomiske analysen vil beskrivelse av metode, estimering av energiproduksjon, tekniske løsninger og tilhørende økonomiske beregninger, og beskrivelse av miljø og estetiske tiltak evalueres. Diskusjon og begrunnelse for rapportens faglige anbefaling og sammenheng mellom introduksjon, resultater og diskusjon påvirker karakteren. Ved karakteren F vil gruppa kunne levere på nytt og ny karakter vil da være et snitt mellom F og ny karakter. 

Øvrige innleveringer vurderes bestått/ikke bestått.

Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, seminarer, forelesninger, øvelser og studentenes presentasjon
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående evaluering: A - E / Ikke bestått