Course code FORN330

FORN330 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Medvirkende: Bjørn Reidar Langerud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

FORN330 har tre hovedtemaer med fokus på tekno-økonomisk analyse:

  • Analyse av prosjekter innen fornybar energi,
  • Energisystemanalyse 
  • Vitenskapelig skriving.

I del 1 analyseres en energiutbygging ihht krav til konsesjonssøknad og presenterer resultatet gruppevis i en innleveringsoppgave. I oppgaven skal teknologisk(e) løsning(er) bli evaluert mht ressursutnyttelse, energiproduksjon, miljøkonsekvenser og økonomi. Energisystemanalyse omfatter etterspørsel etter energi og teori og øving i metoder for å bestemme hvordan systemet som helhet kan optimaliseres. Analyse av et enkelt energisystem vha beregning, lineær optimering i Excel gjennomføres og presenteres i en individuell innelveringsoppgave (del 2). I del 3. gjennomføres en litteraturstudie gjerne over vitenskapelig og annen relevant litteratur om den problemstillingen studenten har valgt for sin masteroppgave. Resultatet presenteres i en individuell semesteroppgave.  

Læringsutbytte:

Kunnskap Etter fullført kurs skal studenten ha en helhetlig forståelse av energisystemet og ha et solid grunnlag for å analysere alternative energiløsninger med hensyn til tekno-økonomiske kriterier og begrunne valg av systemgrense. 

Ferdigheter Studenten skal kunne besvare tverrfaglige problemstillinger som er relevante for utvikling av energisystemer; energisystemets funksjoner og sammenkopling av de forskjellige elementene (sub-systemer), og påvirkningen drivkrefter som energieffektivitet.

Generell kompetanse Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter, skal studenten være i stand til å gi en muntlig og skriftelig fremstilling av en tekno-økonomisk analyse, inkludert innledning, avgrensning av problemstilling, metode, resultater, diskusjon og konklusjon. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, innleveringer, presentasjon for klassen og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kommentarer og tilbakemeldinger på innleverinsgoppgaver, gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum og faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, BUS230, RØP330, FORN240, FORN300, FORN310  eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent innleveringer og presentasjon av vitenskapelig artikkel. Innlevering av litteraturstudie, oppgave i energisystemanalyse og presentasjon av vitenskapelig artikkel vil bli evaluert og vurderes til godkjent / ikke godkjent.
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen 2 timer og 30 minutter om energisystemanalyse (67 %) og innlevering av rapport med tekno-økonomisk analyse av energiutbygging (teller 33 %). Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Karakter A-F

I analyse av energiutbygging består hver gruppe av tre studenter. En ekstern sensor vil sensurere rapportene. Både skriftlig fremstilling og teknisk-økonomiske analyse vil bli evaluert og påvirke karakteren. Klarhet i setnings- og avsnittoppbygging, konsistens og informasjonsflyt gjennom rapporten, bruk av referanser, tabeller og figurer inkludert figur/tabelltekst, vil bli evaluert. I den tekno-økonomiske analysen vil beskrivelse av metode, estimering av energiproduksjon, tekniske løsninger og tilhørende økonomiske beregninger, og beskrivelse av miljø og estetiske tiltak evalueres. Diskusjon og begrunnelse for rapportens faglige anbefaling og sammenheng mellom introduksjon, resultater og diskusjon påvirker karakteren.

Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, seminarer, forelesninger, øvelser og studentenes presentasjon
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående evaluering: A - E / Ikke bestått