Course code FORN330

FORN330 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen, Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning i augustblokka, undervisning og vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Dette kurset er prosjektbasert , og studentene vil anvende kunnskap fra tidligere kurs i masterstudiet i Fornybar energi om fornybare teknologier, analyse av prosjekter, systemer og utfordringer knyttet til fornybar energi. FORN330 vil gi studentene dybdekunnskaper i fire temaer:

  • Energisystemanalyse ,
  • Teknisk-økonomisk analyse av prosjekter innen fornybar energi
  • Vitenskapelig skriving.

Energisystemanalyse omfatter teori og øving i systemanalyse og modellering av fornybare energisystemer. I del 2. skal studentene velge et energiprosjekt og skrive en semesteroppgave. I oppgaven skal egnede teknologier bli evaluert mht miljømessige og økonomiske konsekvenser og anbefale de/den beste løsningen(e). I del 3. skriver studenten en oversikt over vitenskapelig og annen relevant litteratur om de problemstillinger som studenten har valgt for sin masteroppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskap Etter fullført kurs skal studenten ha en helhetlig forståelse av energisystemet og ha et solid vitenskapelig grunnlag for analyse av alternative løsninger med hensyn til utforming og utførelse av tekno-økonomisk analyse av energisystemer .

Ferdigheter Studenten skal kunne forklare tverrfaglige:  problemstillinger og planleggingsprosesser som er relevante for utvikling av energisystemer; energisystemets funksjoner og sammenkopling av de forskjellige elementene (sub-systemer) og påvirkningen drivkrefter som energieffektivitet og fleksibilitet har på energibehovet.

Generell kompetanse Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter, skal studenten være i stand til å forklare den tilnærmingen som brukes, og deretter gjennomføre en teknisk -økonomisk analyse av et kraftverk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid
Læringsstøtte:
Fronter. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, BUS230, RØP330, FORN300, FORN310  eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente øvelser, review paper og presentasjon, og et design prosjekt. Godkjente øvelser og presentasjon av paperet vil bli evaluert og vurderes til godkjent / ikke godkjent, mens et design prosjektrapport og vitenskapelig skriving vil bli sensurert.
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering som består av to deler: Skriftlig eksamen 2 timer og 30 minutter om energisystemanalyse (60 %) og Gruppearbeid (rapport) om Tekno-økonomiske vurderinger (teller 40 %). Begge deler må være bestått for å bestå emnet. Karakter A-F

I det Tekno-økonomiske gruppearbeidet består hver gruppe av tre studenter. En ekstern sensor vil sensurere rapportene. Både den skriftlige rapporten og den teknisk-økonomiske analysen vil bli evaluert og påvirke karakteren. Klarhet i setnings- og avsnittoppbygging, konsistens og informasjonsflyt gjennom rapporten, bruk av referanser, tabeller og figurer inkludert figur/tabelltekst, vil bli evaluert. I den tekno-økonomiske analysen vil beskrivelse av metode, estimering av energiproduksjon, tekniske løsninger og tilhørende økonomiske beregninger og beskrivelse av miljø og estetiske tiltak evalueres. Diskusjon og begrunnelse for rapportens faglige anbefaling og sammenheng mellom introduksjon, resultater og diskusjon påvirker karakteren.

Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, seminarer, forelesninger, øvelser og studentenes presentasjon
Eksamensdetaljer: Langsgående evaluering: A - E / Ikke bestått