Course code FORN330

FORN330 Analyser av fornybare energisystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Muyiwa Samuel Adaramola
Medvirkende: Thomas Martinsen, Monica Havskjold, Terje Gjengedal, Erik Trømborg, Torjus Folsland Bolkesjø
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Fokus i emnet er energisystemer, fra lokal (en enkelt bygning) til nasjonal skala. Komplementære og konkurrerende løsninger for å møte etterspørselen etter energitjenester vil bli diskutert. Studentene skal gjennomføre en analyse av et komplett energisystem med fokus på forsyningssikkerhet og energipolitikk, herunder etablering av et referanse-energisystem, valg av systemgrense og effekten av teknologilæring. Styrker og svakheter ved de ulike tilnærminger som brukes i energisystemer analyser vil bli diskutert. Det blir gitt en introduksjon i overføringssystem for elektrisitet og grid-teknologier, el-handelssystem og smart -grid. Gjennom praktiske øvelser vil studentene få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige temaer og resultater av forskning innen energisystemer.

Sentrale elementer i kurset er:

  • Vitenskapelig skriving, semesteroppgave
  • Energisystemanalyse, øvelser og semesteroppgave (modeller for LP-energisystemer, samt andre metoder)
  • Planleggingsprosessen for kraftverk (vindpark /vannkraft), semesteroppgave
  • Energidesign og teknisk-økonomiske analyseverktøy - for eksempel RETScreen og Homer programvare, øvelser og rapport
  • Elnettkapitalen (øvelser)
  • Utvalgt litteraturgjennomgang og studentpresentasjoner
Læringsutbytte:
Kunnskap
Etter fullført kurs skal studenten ha en helhetlig forståelse av energisystemet. Han/hun skal ha et solid vitenskapelig grunnlag for analyse av alternative løsninger med hensyn til konvertering av energiressurser, energidistribusjon og energisystemers effektivitet.Ferdigheter
Studenten skal kunne forklare tverrfaglige tema og planprosesser som er relevante for utvikling av energisystemer. Han/hun bør være i stand til å beskrive viktige kjennetegn ved teknologier for elektrisitetsnettet, diverse reserveteknologier, samt kriterier for smart grid.
Dessuten skal han/hun også være i stand til å forklare følgende:
- Energisystemets funksjoner og sammenkoplingen mellom de forskjellige elementene (sub-systemer).
- Virkningen av essensielle drivkrefter i energietterspørselen, inkludert energieffektivitet og fleksibilitet.
- Tilnærminger som brukes for å drive vannkraft optimalt i et kraftmarked.Generell kompetanse
Basert på opparbeidet kunnskap og ferdigheter, skal studenten være i stand til å forklare den tilnærmingen som brukes, og deretter gjennomføre en teknisk -økonomisk analyse av et kraftverk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, semesteroppgaver, diskusjon, selvstudium
Læringsstøtte:
Fronter. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
BUS230, FORN300, FORN310 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer, utferder og semesteroppgaver. Semesteroppgave(r), seminarer og etc vil bli evaluert og bedømt som bestått/ikke bestått.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70 %. Eksamenen i augustblokka (3 timer) teller 30 %. Alle delementer må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 timer forelesninger, inkludert seminarer
Eksamensdetaljer: :