Course code FORN320

FORN320 Prosjektplanlegging og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Erik Trømborg, Hans Fredrik Hoen
Medvirkende: Arild Stavne
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: M-FORNY
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Begreper og definisjoner, prosjekt som arbeidsform, prosjektfaser, organisasjons- og gjennomføringsmodeller, evaluering av prosjekter, strukturering av prosjektet, nettverksplanlegging, ressurs- og kostnadsestimering, prosjektreserver, prosjektoppfølgingsprinsipper, oppfølging av tid og volum, kostnadsstyring, prosjektevaluering, prosjekteringsledelse, beslutningsteori, trinnvis kalkulasjon, risikostyring, kontrakts- og entrepriseformer, sårbarhetsstudier, endringshåndtering, IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i prosjekter, eksempler fra prosjekter innen fornybar energi, skog- og utmarksforvaltning.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Emnet skal gi studentene: 1-Innsikt i prosjekt som arbeidsform og forståelse for suksessfaktorer for prosjektgjennomføring 2-Kjennskap til og trening i metoder og verktøy for planlegging, organisering, styring og lederskap i prosjekter 3- Oversikt over ulike prosjekttyper og -organisasjonsmodeller 4-Innsikt i utvalgte emner som beslutningsteori, prosjekteringsledelse, nytte-kostnadsvurdering, usikkerhet og risikoanalyse, interessentanalyse og prosjektevaluering.
 

Ferdigheter

Studentene gis ferdigheter for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter.
 

Generell kompetanse

Semesteroppgave i grupper, presentasjon og diskusjon

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, oppgaver, diskusjon, selvstudium
Læringsstøtte:
Fronter. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 75%, semesteroppgave 25% Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på og vurderer muntlig eksamen, og evaluerer semesteroppgavene.
Merknader:
Emnet gis siste gang høst 2015
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
RØP330, 5 studiepoeng
Undervisningstid:
Ca. 35 timer forelesninger, samt gjesteforelesninger og seminarer/øvinger.
Eksamensdetaljer: :