Course code FORN310

FORN310 Bioenergi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Torjus Folsland Bolkesjø
Medvirkende: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Olav Albert Høibø, Petter Hieronymus Heyerdahl, Monica Havskjold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Temaer som behandeles i kurset inkluderer:

  • Ressursgrunnlaget og tilnærminger for vurdering av ressursgrunnlag.
  • Konverteringsteknologier for varme, kraft og drivstoff
  • Råstoffmarkeder og produktmarkedet
  • Lønnsomhetsvurderinger og risiko
  • Virkemidler for bioenergibruk og virkning på lønnsomhet
  • Bioenergi og klimaeffekter
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:  

Kunnskap: Studenten skal ha inngående kunnskap bedrifts- og samfunnsøkonomiske forhold knyttet til produksjon av bioenergi, og effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi. Videre skal emnet gi innsikt i sentrale teknologier for produksjon av bioenergi og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av biomasse til energiformål.  

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende metoder og modeller for å gjennomføre økonomiske analyser knyttet til bioenergi. Videre skal studenten kunne gjennomføre en selvstendig analyse av optimal drift av bioenergianlegg og analysere klimamessige effekter av bioenergibruk. Studenten skal kunne vurdere ulike biomassetypers egnehet til energiformål.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne kunne formidle og drøfte problemstillinger knyttet til økonomiske, teknologiske og klima- og miljømessige sider ved bioenergi. Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger som er behandlet i emnet, både med spesialister og til allmenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver, selvstudium
Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid
Pensum:
Pensumplan utdeles på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN200 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
FYS100 eller tilsvarende og KJM100 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Bestått øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen
Sensor:
Sensor er delaktig i utarbeidelse av eksmensoppgaven og vurderer alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
50 timer forelesninger og øvingstimer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått