Course code FORN220

FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hanne Lerche Raadal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: B-FORNY, M-FORNY
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en grundig innføring i metoder for analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer og produkter: miljøsystemanalyser, livssyklusanalyse. Fokus er på utslipp og miljøeffekter knyttet til energi- og avfallssystemer og teknologier brukt i energisektoren. Metodenes formål, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger blir diskutert. Emnet omfatter beregning av utslipp og miljøbelastninger fra energi- og avfallssystemer og hvordan disse kan benyttes til å beregne miljø- og ressurseffekter. Kurset tar for seg bla. utslipp som bidrar til global oppvarming, forsuring og eutrofiering, helseeffekter og økotoksikologi, samt forbruk av ressurser og påvirkning på biologisk mangfold/økosystemtjenester. Gjennom de nevnte metoder vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom prosesser, materialer, produkter og teknologi og dagens miljø- og ressursproblemer. Studentene skal også få kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for bedrifters strategivalg, kommunikasjon og produktutvikling knyttet til miljø- og ressursforhold, som grunnlag for mer bærekraftig innovasjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal:

  • kunne anvende metoder for å analysere miljø- og ressurseffektivitet av produkter og energi- og avfallssystemer (livsløpsvurdering) for overordnet analyse
  • ha kunnskap om hvilke miljø- og ressursbelastninger som er knyttet til produksjon og bruk av ulike energibærere og -teknologier og avfallsressurser.

Ferdigheter:

Gjennom undervisning, øvinger og semesteroppgaver skal studentene kunne:

  • definere funksjonell enhet og tilhørende referansestrøm som grunnlag for en livsløsvurdering av et system
  • gjennomføre forenklet livsløpsvurdering med tilhørende datainnsamling

Generell kompetanse:

Studentene skal ha god forståelse for hvordan LCA kan blir brukt til strategisk diskusjon, markedsføring og produktutvikling, og om tilgang til og utfordringer knyttet til anvendelse av energi fra avfall.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og utferd (avlyst i 2021 pga covid-19). Studentene skal gjennomføre prosjektoppgave med fokus på en oppgitt problemstilling.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Oppgis ved kursstart
Forutsatte forkunnskaper:
Tilsvarende MATH100, FORN100, FORN200
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave gruppevis og utferd (avlyst 2021 pga covid-9)
Vurderingsordning:

Samlet vurdering bestående av:

Prosjektoppgave teller 50 %

Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50 %.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer med forelesninger, prosjektoppgaver og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
60 timer forelesning og 30 timer prosjektoppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer