Course code FORN220

FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ole Jørgen Hanssen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-FORNY, M-FORNY
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en grundig innføring i metoder for analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer og produkter: miljøsystemanalyser, livssyklusanalyse. Fokus er på utslipp og miljøeffekter knyttet til energi- og avfallssystemer og teknologier brukt i energisektoren. Metodenes formål, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger blir diskutert. Emnet omfatter måling og beregning av utslipp og miljøbelastninger fra energi- og avfallssystemer og hvordan disse kan benyttes til å beregne miljø- og ressurseffekter. Kurset tar for seg bla. utslipp som bidrar til global oppvarming, forsuring og eutrofiering, helseeffekter og økotoksikologi, samt forbruk av ressurser og påvirkning på biologisk mangfold/økosystemtjenester. Gjennom de nevnte metoder vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom prosesser, materialer, produkter og teknologi og dagens miljø- og ressursproblemer. Studentene skal også få kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for bedrifters strategivalg, kommunikasjon og produktutvikling knyttet til miljø- og ressursforhold, som grunnlag for mer bærekraftig innovasjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Gjennom arbeidet med emnet skal studentene få kunnskap om metoder for å analysere miljø- og ressurseffektivitet av produkter og energi- og avfallssystemer (livsløpsvurdering) og kunnskap om hvilke miljø- og ressursbelastninger som er knyttet til produksjon og bruk av ulike energibærere og -teknologier samt forvaltning av avfallsressurser. Studentene skal få kunnskap om forvaltning av energiressurser, herunder avfallsressurser.

Ferdigheter:

Studentene skal få ferdigheter i gjennomføring av livsløpsvurdering av avfalls- og energisystemer, både gjennom praktisk øving, innføring i datamodeller for analyse og internasjonalt standardiserte metoder.  Gjennom prosjektoppgaven skal studene demonstrere at de har forstått de grunnleggende elementene i metodikken.

Generell kompetanse:

Generelt vil kurset gi studentene en innføring i forebyggende miljøstrategier, hvordan LCA-metodikken kan brukes i strategiske analyser, markedsføring og produktutvikling.  Kurset vil gi studentene en innføring i avfall som ressurs innenfor fornybar energi, og om tilgang til og utfordringer knyttet til anvendelsen av energi fra avfall.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og utferd. Studentene skal gjennomføre prosjektoppgave med fokus på en oppgitt problemstilling.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Oppgis ved kursstart
Forutsatte forkunnskaper:
Tilsvarende MATH100, FORN100, FORN200
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgave gruppevis og utferd
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave teller 50 %, mens skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50 %. Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer et utvalg av prosjektoppgavene og eksamensbesvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer med forelesninger, prosjektoppgaver og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
60 timer forelesning og 30 timer prosjektoppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått