Course code FORN200

FORN200 Energisystemer og teknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Erik Trømborg
Medvirkende: Monica Havskjold, Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil gi innføring i hvordan et energisystem er bygget opp for å forsyne samfunnet med energitjenester. Hele verdikjeden fra ressursuttak, via omforming og til markedet vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt vekt på å forstå tekniske, økonomiske og miljømessige konsekvenser ved omforming av ulike energiressurser, distribusjonssystemer og sluttbrukerløsninger. Det vil bli hovedvekt på bruk av fornybare ressurser, men også utnyttelse av fossile ressurser med karbonfangst vil bli presentert. Omformingsteknologier som vil bli gjennomgått er små- og storskala løsninger for vannkraft, vindkraft, bioenergi til el, varme og drivstoff, passiv og aktiv solenergi og varmepumper. Distribusjon av energibærere vil omfatte elektrisitetsnett og fjernvarme. Etterspørsel etter energitjenester vil bli gjennomgått, både i forhold til dagens situasjon, utviklingstrekk og muligheter for effektivisering. Enkle energisystemanalyser for å kunne vurdere miljøkonsekvenser, kostnader, ressursutnyttelse, effektivitet og konsekvenser for leveringssikkerhet for ulike energisystemer vil bli presentert.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha god oversikt over utnyttbare energiressurser, aktuelle omformingsteknologier, løsninger for distribusjon og lagring av energi, samt etterspørsel etter energitjenester til både stasjonære og mobile formål.

Ferdigheter

Studentene skal kunne beskrive hvordan konvertering av ulike energiressurser spiller sammen i et energisystem, og vurdere ulike energiløsninger i forhold til miljø, økonomi, energieffektivitet og leveringssikkerhet og herunder utføre grunnleggende tekniske og økonomiske beregninger.

Generell kompetanse

Studentene får i emnet trening i skriftlig og muntlig presentasjon, gruppearbeid og diskusjoner.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer, semesteroppgave i grupper.
Læringsstøtte:
Bruk av Fronter.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS100, MATH100, BUS100 (investeringsanalyser/nåverdi)
Anbefalte forkunnskaper:
FORN100 or MINA100
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave, seminar og øvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 100%. Obligatoriske aktivteter må være fullført og bestått.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer med forelesninger og øvinger, seminarer og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
60 timer forelesninger/øvinger, ca. 4 timer seminar.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått