Detaljer om emnet FORN200

FORN200 Energisystemer og -teknologier

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Erling Holden
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
Emnet vil gi innføring i tekniske og økonomiske aspekter ved omforming av fornybare energiressurser, distribusjonssystemer og bruk av energi, samt hvordan det norske energisystem er bygget opp for å forsyne samfunnet med energitjenester til stasjonære og mobile formål. Hele verdikjeden fra ressurstilgang, via omforming, lagring og bruk vil bli gjennomgått. Studentene vil gjennom øvinger, semesteroppgave og presentasjon få trening i å analysere, beskrive og presentere tekniske, økonomiske og systemmessige aspekter ved ulike energiløsninger.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal etter endt emne ha god oversikt over utnyttbare energiressurser, aktuelle omformingsteknologier, løsninger for distribusjon og lagring av energi, samt etterspørsel etter energitjenester til både stasjonære og mobile formål, inkludert grunnleggende kunnskap om:

 • Inntekter, kostnader og lønnsomhetsvurderinger av energiprosjekter
 • Fornybare og ikke-fornybare energiressurser
 • Små- og storskala løsninger for vannkraft og vindkraft
 • Bioenergiteknologier for varme, el og drivstoff
 • Passiv og aktiv solenergi
 • Varmepumper og geotermisk energi
 • Lagring og distribusjon av energi via elektrisitetsnett og fjernvarme
 • Ulike løsninger for transportsektoren
 • Marin kraftproduksjon
 • Drivere for energibruk og fremtidig etterspørsel etter energi
 • Nasjonale og internasjonale utfordringer for energisystemene inkludert effektivitet, forsyningssikkerhet, balansering og fleksibilitet

Ferdigheter

Studentene skal kunne beskrive hvordan konvertering av ulike energiressurser spiller sammen i et energisystem, og kunne utføre grunnleggende tekniske og økonomiske beregninger for ulike energiressurser- og teknologier.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer, semesteroppgave i grupper.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas.
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN100, FYS100, MATH100, BUS100 (investeringsanalyser/nåverdi)
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Seminar og øvinger.
Vurderingsordning:
«Semesteroppgave (teller 25%) og skriftlig avsluttende eksamen teller 75%. Begge deler må være bestått for å bestå emnet.»
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer med forelesninger og øvinger, seminarer og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
60 timer forelesninger/øvinger, ca. 4 timer seminar.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: A - E / Ikke bestått