Course code FORN120

FORN120 Grunnleggende energiøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Kristin Linnerud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen og har vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2021-2022
Emnets innhold:
I dette emnet får studenten en innføring i moderne investeringsteori og lærer gjennom eksempler fra kraftsektoren og praktiske øvelser på regneark hvordan teorien kan brukes til å ta beslutninger. Sentralt i kurset er nåverdimetoden, der framtidige kontantstrømmer over prosjektets levetid gjøres om til nåverdier ved å stille krav til avkastning på kapitalen som er bundet i prosjektet. Budsjettering av framtidige kontantstrømmer krever innsikt i kostnadsstrukturen til kraftproduserende teknologier, og studenten får en enkel innsikt i dette. Studentene får også oversikt over andre investeringsregler, og fordeler og ulemper ved disse.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Gjengi de mest kjente analysemetodene fra finans som blir brukt for å vurdere lønnsomhet og risiko til et investeringsprosjekt.

Gjengi hvordan usikkerhet påvirker investors risiko og hvordan slik risiko kan inkluderes i en investeringsanalyse.

Gjengi kriterier for å vurdere om det er lønnsomt for investor å gjennomføre slike investeringsprosjekt.

Kunne kombinere denne kunnskapen til å utvikle gode beslutningsregler for konkrete investeringsprosjekt i kraftsektoren.

Ferdigheter: 

For et gitt investeringsprosjekt i kraftsektoren, kunne identifisere hvilke kontantstrømmer som prosjektet genererer over prosjektets levetid.

Kunne bruke regneark til å beregne nåverdien til slike prosjekter og den tilhørende enhetskostnaden for elektrisiteten som blir produsert.

Kunne bruke regneark til å vise hvor følsom nåverdien og enhetskostnaden er for variasjoner i avkastningskrav, levetid og faktorer som påvirker kontantstrømmene.

Generell kompetanse:

Ha kompetanse om hvordan investeringsteori kan anvendes på beslutninger i kraftsektoren.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger der vi bruker regneark og innleveringsoppgaver.
Pensum:

Bøhren, Ø., Gjærum, P.I. (2020). Finans: Innføring i investering og finansiering. Vigmostad & Bjørke AS. Utgave 2. ISBN 9788245023282.

Peake, Stephen (2018). Renewable Energy. Power for a sustainable future. Fourth edition. Oxford University Press. Utvalgte kapitler.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70 %,
  • Mappevurdering: Innlevering av oppgaver teller 30%.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel A-E/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern og intern sensor vurderer arbeidet til studenten.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått