Course code FORN120

FORN120 Grunnleggende energiøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Kristin Linnerud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen og har vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2021-2022
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette emnet får studenten en innføring i moderne investeringsteori og lærer gjennom eksempler fra kraftsektoren og praktiske øvelser på regneark hvordan teorien kan brukes til å ta beslutninger. Sentralt i kurset er nåverdimetoden, der framtidige kontantstrømmer over prosjektets levetid gjøres om til nåverdier ved å stille krav til avkastning på kapitalen som er bundet i prosjektet. Budsjettering av framtidige kontantstrømmer krever innsikt i kostnadsstrukturen til kraftproduserende teknologier, og studenten får en enkel innsikt i dette. Studentene får også oversikt over andre investeringsregler, og fordeler og ulemper ved disse.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Gjengi de mest kjente analysemetodene fra finans som blir brukt for å vurdere lønnsomhet og risiko til et investeringsprosjekt.

Gjengi hvordan usikkerhet påvirker investors risiko og hvordan slik risiko kan inkluderes i en investeringsanalyse.

Gjengi kriterier for å vurdere om det er lønnsomt for investor å gjennomføre slike investeringsprosjekt.

Kunne kombinere denne kunnskapen til å utvikle gode beslutningsregler for konkrete investeringsprosjekt i kraftsektoren.

Ferdigheter: 

For et gitt investeringsprosjekt i kraftsektoren, kunne identifisere hvilke kontantstrømmer som prosjektet genererer over prosjektets levetid.

Kunne bruke regneark til å beregne nåverdien til slike prosjekter og den tilhørende enhetskostnaden for elektrisiteten som blir produsert.

Kunne bruke regneark til å vise hvor følsom nåverdien og enhetskostnaden er for variasjoner i avkastningskrav, levetid og faktorer som påvirker kontantstrømmene.

Generell kompetanse:

Ha kompetanse om hvordan investeringsteori kan anvendes på beslutninger i kraftsektoren.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger der vi bruker regneark og innleveringsoppgaver.
Pensum:

Bøhren, Ø., Gjærum, P.I. (2020). Finans: Innføring i investering og finansiering. Vigmostad & Bjørke AS. Utgave 2. ISBN 9788245023282.

Peake, Stephen (2018). Renewable Energy. Power for a sustainable future. Fourth edition. Oxford University Press. Utvalgte kapitler.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70 %,
  • Mappevurdering: Innlevering av oppgaver teller 30%.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel A-E/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern og intern sensor vurderer arbeidet til studenten.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer