Course code FORN100

FORN100 Energi, miljø og samfunn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Medvirkende: Erik Trømborg, Torjus Folsland Bolkesjø, Ole Jørgen Hanssen, Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Kurset starter i augustblokk og avsluttes i høstparallell.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: B-FORNY
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføringsemne for bachelorstudiet i fornybar energi. Dere lærer hvordan elektrisitet og varme (energikonvertering) genereres. Bred kunnskap om miljø­påvirkninger som følge av produksjon, distribusjon og bruk av energi er sentralt. Det inkluderer klimaendringer, forsuring og lokal luftforurensning. Naturlige systemer og deres virkemåte, energisystemet og koblinger mellom ulike systemer og samfunnet er temaer. Kurset introduserer vitenskapelig metode og gir bred kunnskap om skriving av semesteroppgave. Alle forelesere i studieprogrammet fornybar energi introduserer sitt fagområde med fokus på utfordringer.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

De skal kunne:

 • Beskrive det norske energisystemet og de utfordringer det står overfor i dag og fremover på globalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Beskrive tilgang på- og bruk av energiressurser i Norge
 • sirkulær økonomi
 • Gjengi hvordan energibruk fordeler seg på ulike funksjoner i samfunnet.
 • Beskrive virkemåte for energikonverteringsteknologier og energimarkedet.
 • Gjengi hvordan policy, virkemidler og teknologisk utvikling analyseres.
 • Gjengi hvilke utslippskilder og stoffer som bidrar til forurensning lokalt, regionalt og globalt.
 • Gjenkjenne økologiske og naturlige systemer relevante for forurensning fra energiproduksjon.

Ferdigheter

 • Anvende enkle skriveregler
 • Anvende referanseprogrammet EndNote, inkludert legge inn referanser i NMBU Harward stil i eget bibliotek fra databaser og manuelt og legge inn referanser i egen tekst.
 • Kunne anvende programmet Word inkludert legge inn figur/tabell tekst med hyperlink og kryssreferanse til tekst, nummererte overskrifter og innholdsfortegnelse.

Generell kompetanse

Studentene skal beskrive hva studiet i fornybar energi omhandler og gjenkjenne karriere­muligheter. Gjennom semesteroppgave motta (lytte, spørre og respektere) og reagere (svare diskutere og forstå) i samarbeidet med andre studenter. Gi en kort og oversiktlig presentasjon av semesteroppgaven for klassen.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, selvstudie, utferder og semesteroppgave. Vi vil søke opp aktuelle saker i massemediene og bruke de som utgangspunkt for diskusjon. Vi vil følge med på jobbutlysninger og identifisere hva dere kan søke på etter endt utdanning. Det blir besøk hos Akershus energi (bioenergianlegg, varmepumpe og termisk solenergi), vankraftverk med flere. Vi vil benytte enkle relevante modeller, for eksempel klimagassregnskap.no, klimaspillet, energiportalen. Vi vil sjekke energidata tilgjengelig på nett, for eksempel strømpriser på finansportalen og NordPool og diskutere hva som styrer de. Det skal skrives en semesteroppgaven på 15 - 25 sider. Gjennom oppgaven skal det anvendes kunnskap om energiteknologier og miljøeffekter samt vise ferdigheter i skriving. Grupper av tre stykker leverer semesteroppgave sammen.
Læringsstøtte:
Emnet har egne sider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. En del av pensum vil følge boka Environmental Science av Botkin og Keller 9 utgave. Deler av pensum presenteres bare på forelesning og alle lysbilder er pensum. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere er tilgjengelig for veiledning av semesteroppgave fortløpende gjennom semesteret.
Pensum:
Vil bli kunngjort i Canvas og på første forelesning.
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning. Deltakelse på en utferd med overnatting og tre utferder u/overnatting. Innleveringer knyttet til skriveøving og presentasjon av oppgaven.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering. 

1. semesteroppgave. Vurderes bestått/ikke bestått.

2. Skriftlig avsluttende eksamen. Vurderes Bestått/ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor vil godkjenne eksamensoppgaver og sensurere besvarelsene.
Merknader:
Førsteårs bachelorstudenter i Fornybar energi har fortrinnsrett til emnet. Studenter som har blitt tildelt plass i emnet må møte til obligatorisk forelesning onsdag 18. august for å beholde plassen på emnet. Eventuelle ledige plasser på emnet tildeles studenter på venteliste onsdag 18. august.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
110 timer
Eksamensdetaljer: :