Course code FMI309

FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Hans-Christian Teien
Medvirkende: Dag Anders Brede, Lindis Skipperud, Bjørn Olav Rosseland, John William Einset, Ole Martin Eklo, Deborah Helen Oughton, Brit Salbu, Knut Erik Tollefsen, Per Strand, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-MINA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesningene: Fokuserer på naturlige og menneskeskapte kilder til forurensninger av spormetaller, radionuklider og organiske miljøgifter i luft, vann, jord, sedimenter og vegetasjon, og hvordan miljøgiftenes tilstandsform og mobilitet i ulike økosystemer påvirker organismegrupper helt opp til mennesker. Det vil bli fokus på hvilke standard (ISO etc.) økotokstester som benyttes, hvordan ulike toksisitetsbegreper fremkommer og hvordan tidlige effekter kan spores gjennom biomarkører. Feltdemonstrasjon ved Årungen omfatter demonstrasjon av viktige limnologiske og kjemiske metoder, og praktisk prøvetaking med bruk av ulike in situ fraksjoneringsteknikker for miljøgifter i vann, samt prøvetaking av planter, jord, sedimenter og akvatiske organismer. Laboratoriekurs: Studentene gjennomgår og praktiserer innsamling av vannprøver og feltteknikker for å måle vannkvalitet samt gjennomgår og praktiserer vevsprøvetaking av fisk for bestemmelse av miljøgifter etter internasjonale protokoller, og det utstedes sertifikat for prøvetakingen (frivillig).
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om ulike forurensningskilder og være i stand til å vurdere langtidskonsekvenser knyttet til forurensning av ulike økosystemer. Studentene skal ha kunnskap om ulike kilder som bidrar til forurensning av miljøgifter dvs. spormetaller, radionuklider og organiske miljøgifter i ulike økosystemer, både konsentrasjonsnivåer og ulike tilstandsformer som påvirker mobilitet, biologisk opptak, bioakkumulering, biomagnifisering og økotoksikologiske effekter av miljøgifter i levende organismer. Studentene skal ha kunnskap om transportprosesser som bidrar til spredning av miljøgifter i ulike økosystemer. Studentene skal forstå sammenheng mellom miljøgifters tilstandsform (speciering), mobilitet og biotilgjengelighet og ha kjennskap til moderne analysemetoder benyttet innen feltet. De skal også få innsikt i ulike økotokstester som benyttes og hvordan tidlig-effekter kan spores gjennom biomarkører. Videre skal studentene kunne vurdere langtidskonsekvenser for mennesker og miljø og kunne vurdere alternative tiltak for enkelte miljøgifter som kan redusere negative biologiske effekter. Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter og effekter på sårbare økosystemer til å gjennomføre enkle miljøkjemiske studier i naturen. Studentene skal forstå at naturen er sårbar og at vi må ta hensyn til landtidskonsekvenser av forurensning for å sikre at uheldige økotoksikologiske effekter ikke inntrer.
Læringsaktiviteter:

Miljøkjemi og økotoksikologi er eksperimentelle fag og forelesninger, kollokvier og feltarbeid er nøye integrert. Forelesninger gir teorestisk bakgrunn for feltarbeid .

Forelesningene fokuserer på naturlige og menneskeskapte kilder til forurensninger av miljøgifter i luft, vann, jord, sedimenter og vegetasjon. Miljøgiftenes tilstandsform som påvirker mobilitet, biologisk opptak og økotoksikologisk virkning i ulike organismer og økosystemer, samt endring av miljøgiftenes tilstandsformer over tid. Kollokvier vil benyttes til diskusjon og presentasjon av ulike utvalgte emner. Feltarbeidet omfatter demonstrasjon av praktisk bruk av ulike fraksjoneringsteknikker for miljøgifter i vann, og prøvetaking av sedimenter, fisk, jord og vegetasjon. Ekskursjoner (frivillig) til Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), NIVA Marin Forskningsstasjon Solbergstrand og NMBUs Gammakilde gir studentene en innføring i hvordan forskningsinstitusjoner arbeider med miljøforurensning, ved faglige forlesninger om forskningsaktiviteter og omvisning på laboratorie.

Forelesninger, kollokvier og praktiske øvelser holdes i januarblokka, mens ekskursjoner er i vårparalellen.

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Environmental Chemistry, a global perspective. Gary W. vanLoon and Stephen J. Duffy. Oxford University Press, 3rd edition 2011. Chapters 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 and 20 Principles of Ecotoxicology, C.H. Walker, R.M. Sibly, S.P. Hopkin, and D.B. Peakall. Taylor and Francis. 4th edition, 2012. 350 s. Handouts fra forelesningene. Støttelitteratur: Publiserte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100
Anbefalte forkunnskaper:
MINA200
Obligatorisk aktivitet:
Påkrevd fremmøte for flere aktiviteter. Obligatoriske aktiviteter spesifiseres ved semesterstart.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen teller 100%. Eksamen vil være i april.
Sensor:
Ekstern sensor vil benyttes til evaluering av skriftlig eksamen .
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp overlapp mot FMI310
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått