Course code FHV370

FHV370 Aktivitetsvitenskap - Globale og lokale perspektiv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter fra Master i Folkehelsevitenskap må være oppmeldt for at emnet skal gis.
Undervises i periode:
Undervisningen starter opp i slutten av mai og varer til slutten av juni. Eksamensoppgaven leveres inn i løpet av augustblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: M-FOL og M-FOL-DEL.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset tilbys som "Fritt Emne" ved ILP, NMBU. Undervisningen foregår i sin helhet som intensivkurs ved University of Western Ontario, Canada. Kurset varer 4 uker.

Dette kurset vil utforske problemstillinger knyttet til globale og lokale perspektiv på aktivitet, spesielt i forhold til å fremme deltakelse, helse og velvære for generelle og sårbare befolkningsgrupper. Studentene vil utforske kultur og ulikhet, aktivitetsrelaterte og sosiale determinanter for helse og velvære, og hvordan mulighet for aktivitet og urett i muligheter til aktivitet er formet i samfunnet. De vil også utforske hvordan overgangsfaser i livet er vanskeliggjort eller støttet. I tillegg vil dette kurset involvere studentene i internasjonal kunnskapsutveksling  for å støtte utforskningen av relevante teorier i forskning innen aktivitetsvitenskap. Disse emneneskal gi studentene et grunnlag for å identifisereog reflektere over mangfoldet avmakronivå  i samfunnet som har betydning foraktivitet og muligheter for å innvirke på helseog velvære forpopulasjonerilokale ogglobale sammenhenger.

Læringsutbytte:
Etter fullført emne vil studenten ha kunnskap om aktivitetsvitenskapelige og kritiske teorier som støtter forståelsen av systembetingelser, kulturelle, politiske og sosiale determinanter for helse og velvære for mennesker i globale og lokale omgivelser. De vil ha ferdigheter i å kritisk diskutere kulturelle, politiske, sosiale og aktivitesrelaterte determinanter for helse og velvære. De vil ha styrket sin kompetanse i å utvikle teoretisk og kunnskapsbasert politikk, nettverk og intersektorielt samarbeid for å møteutfordringer knyttet til aktivitet og deltagelse som kan føre tilbedre helse og velvære i befolkningen.
Læringsaktiviteter:
Seminarer, forelesninger, presentasjoner, utferder og selvstudium skal understøtte utarbeidelsen av en semesteroppgave der ferdigheter i emnets læringsmål testes.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig via Fronter/e-post i mellomperioder.
Pensum:
Pensum vil bli presentert ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
FHV300.
Anbefalte forkunnskaper:
FHV200/FHV330.
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon for studenter og lærere ved University of Western Ontario, Canada. Deltakelse på seminarer. Langsgående, skriftlig eksamensoppgave.
Vurderingsordning:
Langsgående, individuell skriftlig oppgave teller 100 %. Karakter A - F.
Sensor:
Sensor skal godkjenne evalueringsopplegget, dvs. godkjenne oppgaveteksten for eksamensoppggaven. Sensor skal videre delta i sensur av oppgaven.
Merknader:

Emnet gis i sin helhet ved University of Western Ontario, mens eksamen administreres fra NMBU.

Kurskode ved Western: OT9662. Global and local issues in occupation.

Normert arbeidsmengde:
Den normerte arbeidsmengden er satt til å være 300 timer, hvorav 40 timer er satt av til samlinger.
Opptakskrav:
GSK.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått