Course code FHV340

FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter må være oppmeldt for at emnet skal gis. Øvre grense er satt til 35 studenter.
Undervises i periode:
Emnet undervises i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i pasientsikkerhet og smittevern, inkludert utvikling av pasientsikkerhet, natur og omfang av skader på pasienter og brukere av helsetjenesten. Det legges vekt på hvordan man kan forbedre prosesser og systemer i helsetjenesten og unngå at ting går galt. Det benyttes teorier om hvordan design av tjenester kan forebygge skader og helsetjenesteassosierte infeksjoner og viktigheten av den menneskelige faktors betydning for sikkerhet i tjenestene. I tillegg til innføring i teori og kunnkap om pasietsikkerhetsarbeid, gir emnet en innføring i smittevern i helseinstitusjoner, og vil vektlegge hvordan dette kan ses i sammeheng med en generell pasientsikkerhetstenkning. Infeksjonsepidemiologi, hvordan man registrere pasientskader og helsetjenesteassosierte infeksjoner vil bli gjennomgått.
Læringsutbytte:
Etter avlagt eksamen i emnet skal studenten ha kompetanse i mekanismer som påvirker pasientskader, inkludert helsetjenesteassosierte infeksjoner og dermed pasientsikkerhet. De skal ha kunnskap om og skal kunne analysere hvordan forskjellige meldesystemer fanger opp skader og hvordan disse kan brukes i pasientsikkerhetsarbeidet. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha nødvendige ferdigheter og kompetanse i å vurdere tiltak for å forebygge skader som følge av helsetjenesten, herunder forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner. De skal kunne anvende sin kunnskap om ulike strategier for implementering av tiltak som forbygger skader, og skal kunne formidle dette til andre aktører.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner av artikler og temadiskusjon.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige på samlinger og via Fronter i mellomperioden.
Pensum:
Lærebok: Patient safety, 2nd edition (Charles Vincent). Utvalge artikler. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om generell epidemiologi (som f.eks. FHV320), statistiske metoder og generell mikrobiologi.
Obligatorisk aktivitet:
Individuell semesteroppgave må være godkjent før man kan gå opp til eksamen (teller som del av eksamen). Se under punktet Eksamen. I tillegg skal studentene delta i muntlig presentasjon og diskusjon av kasus.
Vurderingsordning:
Eksamen består av individuell semesteroppgave (teller 30 %) og skriftlig skoleeksamen (teller 70 %). Langsgående vurdering: A - F.
Sensor:
Sensor skal godkjenne evalueringsopplegget, dvs oppgavetekst for de individuelle oppgavene. Sensor skal videre delta i sensur av oppgavene.
Merknader:
Emnet gis i samarbeid med IKBM. 4-6 samlinger fordelt på høstparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 30 t x 2 uker = 60 timer. For og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett og selvstudium: 110 timer. semesteroppgaven 130 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått