Course code FHV300

FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ruth Kjærsti Raanaas
Medvirkende: Mona Asbjørnslett
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter må være oppmeldt for at emnet skal gis. Øvre grense er satt til 35 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-FOL / M-FOL-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende tema vil vektlegges:

 • Aktivitetsvitenskap
 • Individuelle, sosiale og kulturelle faktorers betydning for aktivitet
 • Aktivitet og deltakelse - betydning for fysisk, psykisk og sosial helse
 • Menneskelig aktivitet i relasjon til natur og miljø
 • Aktivitet i et kulturelt perspektivet
 • Aktivitet i et hverdagsperspektiv og livsløpsperspektiv
Læringsutbytte:

Etter avlagt eksamen i emnet skal studenten:

 • ha kunnskap om fenomenet aktivitet i et aktivitetsvitenskapelig perspektiv
 • ha kunnskap om forholdet mellom aktivitet og helse
 • ha kunnskap om individuelle, sosiale og kulturelle faktorers betydning for deltagelse i aktivitet
 • ha kunnskap om samspillet mellom menneskelig aktivitet og miljøet
 • kunne tilegne seg nytt fagstoff innen fagfeltet
 • kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante fagtermer
 • kunne benytte relevante fagtermer i utvikling av praksis
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen folkehelsearbeid
 • ha generell kompetanse om etiske problemstillinger innen aktivitet og helse
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, arbeid på Fronter og selvstudium skal understøtte utarbeidelse av en individuell semesteroppgave der ferdigheter i emnets læringmål testes.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelig på samlinger og via Fronter i mellomperioder.
Pensum:
Vitenskapelige artikler og bøker. Litteraturliste vil foreligge ved oppstart av emnet.
Anbefalte forkunnskaper:
FHV200/FHV330, UMB-VIT/MAFOLK4100 (HiOA) og UMB-FORS/MAFOLK4000 (HiOA).
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave med muntlig presentasjon. Langsgående skriftlig eksamensoppgave inkluderer innlevering av problemstilling, veiledning i gruppe og muntlig presentasjon av eksamensoppgaven.
Vurderingsordning:
Individuell oppgave teller 100 %.
Sensor:
Sensor skal godkjenne evalueringsopplegget, dvs godkjenne oppgavetekst for individuell oppgave. Sensor skal videre delta i sensur av oppgave.
Merknader:
Emnet gis i samarbeid med flere institutt ved NMBU og med HiOA. 4-6 samlinger fordelt på vårparallell og juniblokk.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer. Samlinger: 30 t * 2 uker = 60 timer. For- og etterarbeid til samlinger, arbeid på nett og selvstudium: 110 timer. Semesteroppgave: 130 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og seminarer).
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått