Course code FEP202

FEP202 Betydningen av insekter og sopper i skogen

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Paal Krokene
Medvirkende: Isabella Børja, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg aktuelle utfordringer for skogens helse, med vekt på betydningen av insekter og sopper. I tillegg beskrives insektene og soppenes betydning for skogens biologiske mangfold og viktige økosystemtjenester. Sentrale temaer i emnet er

  • hvordan klimaendringer påvirker insekter og patogene sopper
  • økonomiske og økologiske trusler fra invaderende arter,  
  • insektene og soppenes biologiske mangfold,
  • viktige skadegjørere i skogens ulike bestands- og livsfaser (fra frøproduksjon til trevirke), og
  • integrert og biologisk kontroll.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om viktige soppsykdommer og insekter som kan skape problemer i skogens ulike bestandsfaser (fra frøforsyning og foryngelse til hogstmoden skog og ferdig virke) og om integrert kontroll av viktige skadegjørere. Videre skal studenten ha kunnskap om betydningen av sopper og insekter i forbindelse med klimaendringer, invaderende arter og biologisk mangfold.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende sin kunnskap om sopp og insekter til å vurdere forvaltningstiltak mot viktige skadegjørere. Studenten skal også kunne evaluere effekten av klimaendringer, biologisk mangfold og fremmede arter på boreale skogøkosystemer.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med de viktigste rollene sopper og insekter spiller i skogøkosystemet samt hvilke utfordringer klimaendringer og invaderende arter kan gi.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig per e-post innenfor ordinær kontortid.
Pensum:
Pensumliste legges ut på Canvas. Alt stoff gjennomgått på forelesninger anses som pensum.
Anbefalte forkunnskaper:
FEP201
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet på den avsluttende skriftlige eksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 26-52 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått