Course code FEP202

FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Paal Krokene
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Halvor Solheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som omhandles er skadegjørere blant insekter og sopp, effekter av klimaendringer på insekter og sopp, invaderende arter og biologisk mangfold. Det fokuseres spesielt på vanlige skadegjørere på skog og trevirke, og hvilke tiltak man kan sette inn mot disse. Ellers omhandles de direkte og indirekte effektene av temperatur og klimaendringer på insekter og sopp, samt betydningen av biodiversitet og invaderende, fremmede arter for skogøkosystemer og økosystemtjenester.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om viktige soppsykdommer og insekter som kan skape problemer i skogens ulike bestandsfaser (fra foryngelse og frøforsyning til hogstmoden skog og lagret virke) og om integrert bekjempelse av viktige skadegjørere. Videre skal studenten ha kunnskap om betydningen av sopper og insekter i forbindelse med klimaendringer, invaderende arter og biologisk mangfold.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende sin kunnskap om sopp og insekter til å vurdere forvaltningstiltak mot viktige skadegjørere. Studenten skal også kunne evaluere effekten av klimaendringer, biologisk mangfold og fremmede arter på boreale skogøkosystemer.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med de viktigste rollene sopper og insekter spiller i skogøkosystemet.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger og korte utferder. Rapportskriving skjer som gruppearbeid med 2-3 studenter i hver gruppe.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig per e-post innenfor ordinær kontortid.
Pensum:
Pensumliste legges ut på Canvas. Alt stoff gjennomgått på forelesninger og utferder anses som pensum.
Anbefalte forkunnskaper:
FEP201
Obligatorisk aktivitet:
Utferder med etterfølgende rapportskriving.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet på den avsluttende skriftlige eksamenen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger, utferder, rapporter og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og utferder: 26-52 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått