Course code EIE305

EIE305 Individuell fordypningsoppgave (litteraturstudium) i eiendomsfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Erling Berge
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: <p>Haust og vår semester</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

20


Undervises i periode:

Haust og vår semester


Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: <p>M-BYREG (By- og regionplanlegging), M-EIE (eigedomsfag) og M-EIEUTV (eigedomsutvikling); CLTS-studentar</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet har følgjande steg:

1. Drøfting av tema og litteratur mellom student og rettleiar.

2. Skriving med rettleiing etter behov.

3. Munnleg presentasjon.

4. Vidare arbeid på den skriftlege litteraturdrøftinga

5. Innlevering av skriftleg litteraturdrøfting for vurdering av sensor


Læringsutbytte:

a) Bruke litteratur til å kaste lys over ei fagleg problemstilling i eigedomsfaget. b) Skrive ei profesjonell fagleg utgreiing.


Læringsaktiviteter:

Individuelt litteraturstudium og oppgåveskriving med rettleiing.


Læringsstøtte:

Ansvarleg lærar er tilgjengeleg til ei kvar tid for vegleiing eller formidling av veleiing.

Ved munnleg presentasjon av forebels utkast til artikkel skal ansvarleg lærar og studentar ta del i diskusjonen


Pensum:

Individuelt tilpassa kvar student. Forslag til leselister på internasjonal litteratur innan "Land Tenure, Land Administration, Institutional theory, Adaptive co-management, Research methods, etc." kan leggast fram på forespørsel.


Forutsatte forkunnskaper:

Minst 180 studiepoeng.


Anbefalte forkunnskaper:

Anbefalte forkunnskapar: normalt gir EIE222,EIE226,EIE302,EIE320,JUS311, JUS320 eit godt gunnlag, men nødvendige forkunnskapar er først og fremst avhengig av innretninga på lesepensum.


Obligatorisk aktivitet:

Munnleg presentasjon av eige arbeid, og deltaking i alle dei andre sine presentasjonar.


Vurderingsordning:

Skriftleg oversikt over litteraturen på leselista med fokus på eit tema studenten vel og skrive i samsvar med etablerte standardar for akademisk skriving.


Sensor:

Ekstern sensor deltek ved vurdering av eksamensarbeida på kurset. Ein legg stor vekt på å få ein sensor som er villig til å gå inn i ei rolle som medspelar i kvalitessikringa. Ein har same sensor over fleire år, slik at sammenlikning over tid vert mogeleg. Sensor vert systematisk og grundig informert om emnets mål, innhold, opplegg og gjennomføring. Til slutt vert det gjennomført en samtale mellom sensor, lærere og den einskilde eksamenskandidaten. 


Merknader:

Institusjonell teori for eigedom er eit spesialtilbod som også kan nyttast som Fritt emne (5 ECTS) på PhD nivå.


Normert arbeidsmengde:

6 timar rettleiing. 1 time presentasjon. 3 timar deltaking og kritikk av andre presentasjonar (seminar). 290 timar sjølvstendig arbeid.


 

Opptakskrav:

Rett til MA studier


Overlapp:

-


Undervisningstid:

Minimum 6 timar individuell rettleiing per student. Obl. deltaking i presentasjonsseminar, omfang er avhengig av antal studentar, ettersom kvar student har 1 time til disposisjon.


 

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått