Course code EIE302

EIE302 Jordskiftearbeid

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Per Kåre Sky
Medvirkende: Fredrik Holth, Terje Holsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-EIE
Emnets innhold:

Emnet inneholder 4 hoveddeler:

  • Forelesinger i jordskiftelov
  • Forelesninger i materielt jordskifte/ problemanalyse- og løsning ved jordskifte
  • Øvinger med obligatorisk innlevering (2 stk.)
Læringsutbytte:
Studentene skal ha inngående kunnskap om begrep og regler i jordskifteloven og framgangsmåten. Studentene skal mestre de mest brukte teknikker og metoder til senere å kunne arbeide profesjonelt med jordskifte. Som del av dette skal studenten ha møtt eksempler på konflikter og etiske problemstillinger som slike saker kan inneholde.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger. Obligatorisk øvingsarbeid, dels inne og dels i felt.
Læringsstøtte:

Faglig veiledning knyttet til øvingsoppgavene.

Læringsplatform Canvas

Timeplan TimeEdit

Pensum:
  • Sky, P.K. og Bjerva, Ø.J. (2018). Innføring i jordskifterett. Universitetsforlaget.
  • Bjerva, Ø.J., Holth, F., Reiten, M., Sky, P.K. og Aasen, I. (2016). Jordskifteloven kommentarutgave. Universitetsforlaget.
  • Øvrig pensum legges ut i Canvas ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
EIE101, EIE222, JUS311.
Anbefalte forkunnskaper:
EIE320, JUS320
Obligatorisk aktivitet:
To øvingsoppgaver som må være godkjent før eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3,5 timer)
Sensor:

Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

En legger stor vekt på å få sensor som er villig til å gå inn i en rolle som medspiller i kvalitetssikringen, og en har samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor informeres systematisk og grundig om emnets mål, innhold opplegg og gjennomføring,og trekkes inn i utformingen av eksamensoppgavene. Sluttlig gjennomføres en samtale mellom sensor, lærere og ev. et lite antall studenter.

Normert arbeidsmengde:
40 timer forelesinger. 30 timer veiledet øvingsarbeid. 50 timer selvstendig øvingsarbeid. 50 timer øvingsarbeid i gruppe. 80 timer selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 40 timer forelesinger. Ca. 30 timer veiledet øvingsarbeid. Ca. 100 timer øvingsarbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått