EIE302 Jordskiftearbeid

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Per Kåre Sky

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:50 timer forelesinger. 20 timer veiledet øvingsarbeid. 40 timer selvstendig øvingsarbeid. 40 timer øvingsarbeid i gruppe. 100 timer selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen

Om dette emnet

Emnet inneholder 4 hoveddeler:

 1. Forelesinger i jordskiftelov
 2. Forelesninger i materielt jordskifte/ problemanalyse- og løsning ved jordskifte
 3. Øvinger med frivillig innlevering (2 stk.)

Dette lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

-har inngående kunnskap om de materielle sidene ved et jordskifte i alle dets faser.

- har inngående kunnskap om de ulike sakstypene og hvordan disse behandles av jordskifterettene.

- har inngående kunnskap om forholdet mellom jordskiftevirksomhet og bærekraftsmålene

Ferdigheter

Kandidaten:

- kan vurdere om vilkårene for å fremme og behandle en jordskiftesak er til stede for gitte situasjoner.

- kan utføre parts- og problemanalyser.

- kan utarbeide jordskifteplaner og anvende ulike støtteverktøy for dette.

- kan vurdere ulike former for jordskifteregnskap.

- kan vurdere hvordan jordskifte påvirker bærekraftsmålene

Generell kompetanse

Kandidaten:

- kan anvende kunnskapen om jordskifte i praktisk problemløsning og analyse.

- kan finne frem til og anvende relevant jordskiftefaglig litteratur og rettsavgjørelser i sine analyser.

Emnet gir grunnleggende forståelse for hvilken betydning jordskifte har for å nå FNs og EUs bærekraftsmål. Emnet fokuserer blant annet på jordskiftelovens virkemidler for å:

 • verne, beskytte, restaurere og fremme bærekraftig bruk av økosystemer og arealer (FNs mål 15 og EUs klima- og miljømål 6),
 • begrense klimagassutslipp (FNs mål 13 og EUs klima- og miljømål 1),
 • forebygge forurensning (EUs klima- og miljømål 5) og
 • sikre bærekraftige byer (FNs mål 11).
 • Forelesinger. Frivillig øvingsarbeid. Deltakelse på rettsmøte.
 • Faglig veiledning knyttet til øvingsoppgavene.

  Læringsplatform Canvas

  Timeplan TimeEdit

  • Sky, P.K. og Bjerva, Ø.J. (2018). Innføring i jordskifterett. Universitetsforlaget.
  • Bjerva, Ø.J., Holth, F., Reiten, M., Sky, P.K. og Aasen, I. (2023). Jordskifteloven kommentarutgave. Universitetsforlaget. 2. utgave
  • Sky, P.K. (2015). Land consolidation in Norway in an international perspective. Spanish journal of rural development, s. 81-90.
  • Hegstad, E., Holth, F. og Sky, P.K. (2022). Eiendom og juss vol. 2. Urbane områder. Universitetsforlaget.
  • Øvrig pensum legges ut i Canvas ved semesterstart.
 • EIE101, EIE222, JUS311.
 • Skriftlig eksamen (3,5 timer)

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.

  En legger stor vekt på å få sensor som er villig til å gå inn i en rolle som medspiller i kvalitetssikringen, og en har samme sensor over flere år, slik at sammenlikning over tid blir mulig. Sensor informeres systematisk og grundig om emnets mål, innhold opplegg og gjennomføring,og trekkes inn i utformingen av eksamensoppgavene. Sluttlig gjennomføres en samtale mellom sensor, lærere og ev. et lite antall studenter.

 • Ca. 50 timer forelesinger. Ca. 25 timer veiledet øvingsarbeid. Ca. 100 timer øvingsarbeid.
 • M-EIE
 • GSK