Course code EDS384

EDS384 Utvikling og miljø i praksis, Tanzania

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Gitt siste gang Høst 2014
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: M-IES, M-DS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Undervisningen er ment for å gi dypere innsikt og kunnskap rundt de praktiske forholdene i Tanzania, samt prosjektarbeid og ferdigheter i felt. I løpet av kurset er det forventet at studentene skal definere sitt eget forskningsprosjekt, og bruke metodologiske tilnærminger for å løse sine egne problemstillinger. Relevant lesepensum fra bøker, artikler og annet akademisk materiale, vil bli gitt med den hensikt å øke studentenes forståelse. Studentene vil også bli sent på feltøvelser og feltturer til nærliggende prosjektområder, for å observere pågående lokale miljøforvaltningsprosjekter, og gjøre egne intervjuer. Disse områdene vil lbandt annet inkludere utvalgte landsbyer i Morogoro, Kilosa og Mvomero distriktet, inkludert Mikumi Nasjonalpark.
Læringsutbytte:
Kurset er utviklet for å gi masterstudenter praktisk felterfaring i forkant av sitt eget feltarbeid til masteroppgaven. Kurset skal gi studentene muligheten til å teste ut teoretisk kunnskap om utviklings- og miljøteorier, gjennom praktiske problemstillinger. Læringsmål som skal oppnås i løpet av kurset: 1) Forstå og (kritisk) anvende begreper og praksis innen utvikling i forbindelse med naturressursforvaltning 2) Utprøve viktige begreper innen utvikling og ressursforvaltning i Tanzania 3) Anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som er relevante for utvikling og naturressursforvaltning
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, øvelser i felt, datainnsamling, utferder
Læringsstøtte:
Veiledning vil bli gitt ved feltøvelser, og ved avsluttende semesteroppgave.
Pensum:
Pesum vil bli gitt i forkant av kurset i form av et kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
BA/BSc i Samfunns- eller naturvitenskap
Anbefalte forkunnskaper:
EDS312
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på seminarer, student presentasjoner, øvelser og feltturer. Fem individuelle innleveringer, en (individuell/gruppe) semesteroppgave oppgave.
Vurderingsordning:
Individuelle innleveringer; 50%, avsluttende semesteroppgave(gruppearbeid): 50%
Sensor:
Sensorer fra SUA og fra UMB vil sensurere semesteroppgaven
Merknader:
Kurset gis av Noragric,NMBU, i samarbeid med Sokoine Agricultural Univeristy (SUA), og gis ved SUA i Tanzania. Kurset starter i begynnelsen av august og avsluttes i slutten av september.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 100 t forelesningstimer, ca 200 t seminarer, øvelser og felt, ca 150 t timer selvstudier.
Eksamensdetaljer: :