Course code EDS365

EDS365 Kystsone, marine og akvatiske ressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ian Bryceson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-IES; M-IDS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kursets innhold - Integrert kystsoneforvaltning - Integrert akvatisk ressurs- og vannskilleforvaltning - Resiliense og sårbarhet i økologiske og sosiale kystsystemer - Tropisk kystøkosystemer: korallrev, mangroves, sjøgress osv. - Kystfiskerier: småskala artisanal og storskala industrier - Kystakvakultursystemer: integrerte poly- og monokulturer - Kystturismeutvikling: rettigheter og fordeling av goder - Kystforurensing: innvirkning og kontroll. Tempererte og polar, kyst og marine økosystemer - Tempererte fiskerikriser og akvakulturproblemer - Tropiske innsjøer, elver og våtlandsområder: ressursbruk og forvaltning - Ferskvannsakvakultursystemer, ferskvannsfiskeriforvaltning - Effekt av globalisering på kyst og akvaressurser - Effekt av klimaendringer og sårbarhet i forhold til katastrofer - Tradisjonell økologisk kunnskap og kyst/akvatisk ressursforvatning - Resiliense i forhold til levekår, institusjoner og adaptiv forvaltningstilnærminger - Analytiske tilnærminger til studie av økologisk-sosiale kyst og akvatiske systemer - En rekke internasjonale case-studier - Eksempler på MSc forskningsprosjekter som tar for seg kyst- og akvatiske temaer.
Læringsutbytte:
\"Kystsone, marin og akvatisk ressursforvaltning\" vil danne et grunnlag for å forstå økologiske og sosiale systemer i kyst, marine og ferskvannsmiljøer i en kontekst av internasjonal utvikling innenfor fiskerier, akvakultur, integrert kystsoneforvaltning, akvatiske ressurser og vannskilleforvaltning. Økologiske og sosiale nøkkelprosesser vil bli forklart, og de positive og negative innvirkningene av menneskelig innblanding vil bli diskutert og analysert. Temaer som bærekraftig og ikke-bærekraftig bruk av ressurser, levevilkår, bevaring, rettigheter, governance og problemer basert på interessekonflikter vil bli presentert ved bruk av eksempler fra ulike steder i verden. Det vil også være et fokus på effektene av økende globalisering. En holistisk tilnærming og tverrfaglige perspektiver vil bli vektlagt, noe som inkluderer et konseptuelt rammeverk som linker sosial-økologisk resiliense og sårbarhet. Studenter vil bli vist hvordan disse konseptene brukes innenfor en analytisk tilnærming i forhold til forskningsprosjekter, noe som også kan anvendes i studentenes masterprosjekter.
Læringsaktiviteter:
Kurset omfatter forelesninger, litteraturstudier og diskusjoner i plenum. Gruppearbeid i små studentgrupper blir basert på fellesoppgaver.
Læringsstøtte:
Foreleser vil være tilgjengelig for å møte enkelte studenter eller studentgrupper, også utenom de oppsatte undervisningstimer, for å diskutere spesifikke spørsmål.
Pensum:

Coasts for People: Interdisciplinary Approaches to Coastal and Marine Resource Management¿ av Fikret Berkes 

Annet litteratur vil bli gjort tilgjengelig ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
En semesteroppgave (gruppearbeid)
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig eksamen teller 80 %, to delprøver (quiz) teller 10 % hver. 

EKSAMEN BARE PÅ ENGELSK. 

Sensor:
Ekstern sensor brukes til avsluttende skriftlig eksamen, og til vurdering av kursets eksamensopplegg og semesteroppgave.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Relevant bachelorgrad eller tilsvarende.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Fire timer undervisning per uke (to dobbeltimer). De fleste timene brukes til forelesninger og diskusjoner, men tre uker avsettes til gruppearbeid og skriving av semesteroppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått