Course code EDS250

EDS250 Landbruk og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ola Tveitereid Westengen, Jens Bernt Aune
Medvirkende: Trygve Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig. Siste gang i 2016. Ny tilsvarende emne EDS352.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2016H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forståelse av gården som et produksjonssystem avhengig av forvaltning av og vekselvirkning med den naturlige ressursbasen, og av samspill innen systemet. (1) Agroøkologi og planteproduksjonssystem. Anvendelse av økologiske og evolusjonære prinsipper i analyse av jordbrukssystem. Plantedyrking i semi-aride, sub-humide og humide tropeområder. (2) Husdyrsystem: Oversikt over husdyrsystem med vekt på både bofaste og nomadiske systemer. Forressurser med forkvalitet og forutnytting. Interaksjon mellom planteproduksjon og husdyrhold. (3) Genressurser: genetisk erosjon, bevaring av genetiske ressurser ex situ og in situ, bruk av genetiske ressurser, frøsystemer, internasjonale avtaler om forvaltning og immaterialrettslige og politiske spørsmål knyttet til genetiske ressurser. (4) Tilnærminger til bærekraftig landbruk: Integrert planteernæring, integrert plantevern, integrert ressursbruk, bærekraftig intensivering, klimaendringer og landbruk, rollen til konvensjonell planteforedling og bioteknologi.
Læringsutbytte:
Forståelse av gårdsbruket som et økologisk system, og analyse av jordbrukssystemet i forhold til økologiske mål (bærekraft), produksjonsmål (økt produksjon) og sosiale mål (likhet). Forståelse av gårdsbruket som et system med vekt på økologiske prinsipper og analyser i forhold til miljømål (bærekraftighet), produksjonsmål (økt matproduksjon) og sosiale mål (likhet). Studentene vil få kunnskap om sentrale tilnærminger til bærekraftig landbruk og deres agronomiske prinsipper. Studentene kan analysere og reflektere kritisk rundt ulike kilder til informasjon og bruke disse til å formulere vitenskapelige argumenter om ulike tilnærminger og metoder. Studentene kan bruke denne kunnskapen til å utføre forskningsprosjekter (f.eks. masteroppgave i emnet).  
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Pensum:
Forelesningsnotater + utvalgt litteratur. Legges ut i Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kurs i økologi.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen teller 100% av karakteren. Eksamen kun på Engelsk.
Sensor:
Det brukes en ekstern sensor. Eksamensbesvarelsene blir karaktersatt av foreleser (emneansvarlig) og ekstern sensor.
Merknader:
Kurset er lagt opp for eit tverrfagleg MSc program der studentane har ulik utdanningsbakgrunn. Både landbruksfagleg, naturvitskapleg, samfunnsvitskapleg og økonomiske fag kan vere grunnlag for opptak.
Normert arbeidsmengde:
300 normert arbeidsmengde totalt. 2x2 forelesningstimer i uka.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 forelesningstimer/uke i 14 uker = 56 t.
Eksamensdetaljer: :