Course code EDS234

EDS234 Miljøøkonomi - institusjonell økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ellen Stenslie, Arild Vatn
Medvirkende: Darley Jose Kjosavik, John Andrew Mcneish, Pål Olav Vedeld
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

1) Teorien om institusjoner og det institusjonelle grunnlaget for økonomiske systemer, inklusive sentrale begreper som systemteori, rettigheter, konflikt, samarbeid, transaksjonskostnader, rasjonalitet, verdier og makt. Ulike posisjoner innenfor institusjonell teori.

2) Hvordan institusjoner påvirker vår oppfattelse av omverdenen samt vår atferd. Hvordan dette i neste omgang påvirker bruk og overforbruk av miljø- og naturressurser.

3) Staten og statens rolle i naturforvaltningen.

4) Hvordan institusjoner formes som en respons på menneskelige behov, interesser, verdier og maktforhold.

5) Hvordan kan vi evaluere institusjoner?

6) Hvilke institusjonelle strukturer styrer bruken av miljø- og naturressurser og hvordan kan vi studere virkningen av disse institusjonene?

7) Ressursregimer.

8) Institusjonelle perspektiver på verdsetting av miljøet.

9) Miljøpolitiske virkemidler

Læringsutbytte:
Kurset dekker teoridelen av EDS304. Studentene skal oppnå innsikt i sentrale aspekter knyttet til hvordan økonomien fungerer som et system av institusjoner, sosiale relasjoner og makt. Studentene vil lære hvordan økonomiske og sosiale institusjoner og det politiske rammeverket er bygd opp og influerer hverandre. Studentene skal også få innsikt i hvordan organiseringen av økonomien og andre institusjonelle strukturer påvirker bruken av miljøressurser. De skal spesielt erverve kunnskap om hvordan institusjonene påvirker atferd samt lære å anvende denne kunnskapen i studiet av konkrete eksempler vedrørende forvaltning av miljø- og naturressurser. Et viktig mål er også at studentene skal utvikle sin forståelse av sentrale etiske spørsmål knyttet til bruk og vern av miljø- og naturressurser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vatn, A., 2005. Institutions and the Environment (Edward Elgar, paperback) samt et fåtall utvalgte artikler. Det kan bli endringer i valgt litteratur. Se informasjon på kursets hjemmeside som vil bli lagt ut før kurset starter.
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset forutsetter noe grunnleggende kompetanse innen mikroøkonomi og/eller samfunnsfag.
Anbefalte forkunnskaper:
Noe bakgrunn i naturvitenskapelige emner/biologi/økologi.
Obligatorisk aktivitet:
 Enkelte forelesninger vil være obligatoriske.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen gjøres kun på engelsk.
Sensor:
Eksamensbesvarelsene vil bli vurdert av ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og seminarer: 2x20t=40t Lesing av pensum samt forberedelse til forelesninger og eksamen:=107t Eksamen= 3t Sum=150t
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det gis ikke poeng for både EDS234 og EDS304
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 20 dobbelttimer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått