Course code EDS104

EDS104 Environmental and Sustainability Science

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ian Bryceson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Noragric - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DS
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Mennesker og bærekraftighet: en oversikt - Økologi og bærekraftighet - Opprettholde det biologiske mangfoldet - Opprettholde ressurser og miljøkvalitet - Opprettholde menneskesamfunn - Bærekraftighetens utfordringer i en dynamisk verden - Dynamiske systemer: miljø og utvikling utfordringer - Veien til bærekraftighet: respons på dynamiske sammenhenger - Styresett i en dynamisk verden - Åpne opp, utvider ut: myndiggjøre design for bærekraftighet - Et alternativ politikk for bærekraftighet - Veier til bærekraftighet
Læringsutbytte:
"Miljø- og bærekraftighets vitenskap\"skal gi studentene et grunnlag for å forstå både naturlige og sosiale systemer, med vekt på interaksjoner og gjensidig avhengighet mellom miljømessige og sosiale prosesser, og de måter som de enten forsterke eller undergrave bærekraftighet. Kurset vil utstyre studentene med konseptuelle rammeverk, og forklarer hvordan du bruker disse som analytiske tilnærminger når de utforsker spørsmål rundt bærekraftighet og utvikling med helhetlig og tverrfaglig perspektiver. En rekke case-studier fra både utviklede og utviklingsland i en stadig mer globalisert verden vil bli brukt til å illustrere teorier. Studentene kan muligens senere ønsker å benytte begreper fra \"Miljø- og bærekraftighets vitenskap\" i forhold til deres bacheloroppgave. Kursdeltakere som ønsker råd om dette vil få støtte i tillegg.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesninger, spesifisert litteratur og klassediskusjoner. Gruppearbeid med få studenter.
Læringsstøtte:
Foreleseren vil være tilgjengelig forå møte studenterindividuelt elleri grupperutenfortillagte forelesningstimerforå diskutererspesielle temaerellerproblemer.
Pensum:
Miller, T.G. and Spoolman, S.E. (2012). Environmental Science (fourteenth edition). Brookes and Cole, Belmont. 576 pages Leach, M., Scoones, I. og Stirling, A. (2010). Dynamic Sustainabilities: Technology, Environment, Social Justice. Earthscan, London. 232 pages
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
semesteroppgave basert på gruppearbeid.
Vurderingsordning:
Kun eksamen på engelsk.
Sensor:
se engelsk tekst.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Klassen vil møtes fire timer pr. uke (to doble timer). De fleste ukene vil bestå av forelesninger og diskusjoner, tre uker vil bli satt av til gruppearbeid og skriving av en semesteroppgave.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått