Course code ECOL300

ECOL300 Naturvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Dag Anders Brede
Medvirkende: Bo Johan Asplund, Jan Mulder, Cathrine Glosli, Leif Egil Loe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi masterstudenter praktisk og detaljert forståelse av hvordan man kan planlegge og gjennomføre en vitenskapelig studie i henhold til aksepterte vitenskapelige standarder. ECOL300 er egnet for studenter som studerer naturvitenskap (f.eks. miljøvitenskap, økologi, biologi, skogvitenskap og naturforvaltning). De ulike fasene i arbeidet med en masteroppgave vil bli dekt i ukentlige forelesninger. Studentene vil bli introdusert til den statistiske programvaren R og øvelser på PC vil bli gitt for å gjøre studentene kjent med utarbeidelse, visualisering og utforsking av forskjellige typer vitenskapelige data. Studentene skal utvikle og skrive en plan og en beskrivelse av sin egen fremtidige masteroppgave på engelsk. Emnet vil også veilede studentene i hvordan man kan gjenkjenne og håndtere vanlige etiske problemer som oppstår i forskning.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter å ha fullført emnet, skal studentene vite hvordan vitenskapelige studier innen miljøvitenskap, økologi og naturressursforvaltning foregår i henhold til aksepterte vitenskapelige metoder. Dette inkluderer alle faser av et forskningsprosjekt fra praktisk planlegging til skriving og presentasjon av vitenskapelige resultater.

Ferdigheter: Etter å ha fullført emnet, kan studentene planlegge og gjennomføre laboratorie- eller feltstudier under veiledning. Studentene vil være i stand til å bedømme, velge og definere problemer som er egnet for vitenskapelige studier, identifisere og samle relevant informasjon, formulere vitenskapelige spørsmål og planlegge hvordan dataene skal samles inn og analyseres. Videre skal studentene kunne presentere, forklare og rettferdiggjøre arbeidet sitt i en masteroppgave med et sammendrag, introduksjon, metoder, resultater, diskusjon og referanser etter aksepterte vitenskapelige standarder og konvensjoner.

Generell kompetanse: Etter å ha fullført emnet, skal studentene ha kompetanse i å planlegge, implementere og presentere vitenskapelig forskning, samt ha økt bevissthet om hvordan forskning utføres og om standarder, kunnskaper og ferdigheter som kreves.

Læringsaktiviteter:
De viktigste temaene vil bli dekt gjennom forelesninger. En introduksjon til den statistiske programvaren R og øvelser på PC vil bli gitt for å gjøre studentene kjent med utarbeidelse, visualisering og utforsking av forskjellige typer vitenskapelige data. Kurset avsluttes med at hver student utarbeider en semesteroppgave på engelsk bestående av en plan og beskrivelse av studentens egen fremtidige mastergrad.
Læringsstøtte:
Lærerne er til stede eller tilgjengelig for individuelle spørsmål under dataøvinger, forelesninger og i vanlig kontortid.
Pensum:
Pensum legges ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad, og godkjent opptak til mastergrad innen naturvitenskapelige disipliner.
Anbefalte forkunnskaper:
Emnet er beregnet for studenter som går naturvitenskaplige retninger og som f.eks. studerer miljøvitenskap, økologi, biologi, skogvitenskap eller naturforvaltning.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og godkjent statistisk grupperapport
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på bakgrunn av en prosjektoppgave.
Sensor:
Sensor vurderer innleverte prosjektoppgaver.
Merknader:
Det forutsettes at studentene har valgt tema og hovedveileder for masteroppgaven senest 1. mars. Deltakere må kunne forstå, forklare og rettferdiggjøre hovedelementene i sine tiltenkte prosjekt, og basert på dette, lage en skriftlig plan (semesteroppgave).
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 15-20 timer. Øvinger: 10-20 timer. Egeninnsats: 90-100 timer.
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bestått/ Ikke bestått