Course code ECOL300

ECOL300 Naturvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Vegard Martinsen
Medvirkende: Bo Johan Asplund, Jan Mulder, Cathrine Glosli, Leif Egil Loe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
De ulike fasene av arbeidet med en mastergradsoppgave vil bli gjennomgått ved ukentlige forelesninger. Ukentlige øvelser ved datamaskin gjennomføres for å bli kjent med bruk av statistiske tester i statistikkprogrammet "R", med lærer tilstede. Etterhvert vil studentene også ha grunnlag for å arbeide selvstendig med den individuelle prosjektoppgaven.
Læringsutbytte:

Kunnskap: 

Studentene får kunnskap om hvordan vitenskapelige studier gjennomføres, inkludert alle faser av et forskningsprosjekt, fra planlegging til skriving og publisering. De bør være forberedt på å starte sitt eget prosjekt for sin masteroppgave. Dypere innsikt i praktisk forskningpslanlegging oppnås gjennom skriving av semesteroppgaven: en plan for studentens egen avhandling skrevet på engelsk. Kurset vil også veilede studentene om hvordan håndtere vanlige etiske problemer som oppstår i forskning. Emnet gir en grunnleggende forståelse av hvordan man planlegger et vitenskapelig studie, innsamling, bearbeiding og analyse av data, samt hvordan resultatene presenteres i form av en masteroppgave. Dette vil bli dokumentert ved å utvikle og skrive en plan og en beskrivelse av studentens egen fremtidige masteroppgavestudie på engelsk.

Ferdigheter:

Etter fullført emne vil studentene være bedre rustet til å evaluere,velge og definere problemstillinger egnet for vitenskapelige studier, identifisere og samle inn relevant informasjon, formulere vitenskapelige hypoteser og hypoteser for å undersøke, utlede hypoteser for testing, planlegging av datainnsamling, planlegge og gjennomføre laboratorie- eller feltstudier/eksperimenter, samt analysere og tolke data og presentere resultatene i egnede format. Videre skal studentene kunne presentere, forklare og forsvare sitt arbeid  i en masteroppgave med et sammendrag, innledning, metoder, resultater, diskusjon og referanser som følger vitenskapelige standarder og konvensjoner. Basert på disse erfaringene vil studentene være bedre i stand til å gjenkjenne og veie styrker og svakheter i vitenskapelige studier på generell basis.

Generell kompetanse: 

Studentene skal få en økt bevissthet og forståelse av hvordan forskning utføres, samt hvilke standarder, kunnskaper og ferdigheter som kreves. Kompetanse i å utføre og planlegge forskning, arbeide med vitenskap og interagere med forskere vil bli forbedret.  

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste temaene. Det vil bli gitt en introduksjon til statistikkprogrammet R, og dataøvelser i tilknytning til dette.Dette for å kunne behandle, analysere, tolke og presentere vitenskapelige data. Emnet avsluttes med at hver student utarbeider en prosjektoppgave på engelsk som består av en plan og beskrivelse av studentens eget kommende mastergradsarbeid.
Læringsstøtte:
Lærere er tilstede eller tilgjengelige for individuelle spørsmål under dataøvinger, foruten under forelesninger og i vanlig kontortid.
Pensum:
Pensum legges ut på Canvas. I tillegg kommer forelesninger og utdelte forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad, og godkjent opptak til mastergrad innen naturvitenskapelige disipliner.
Anbefalte forkunnskaper:
Emnet er beregnet for studenter som studerer økologi og relaterte miljøvitenskapelige tema.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter:

  • Forelesninger
  • Godkjent grupperapport i statistikk
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave.
Sensor:
Sensor vurderer innleverte prosjektoppgaver.
Merknader:
Det forutsettes at studentene har valgt et tema for sin masteroppgave og har en hovedveileder for masteroppgaven innen 1. mars. Deltakerne må kunne forstå, forklare og rettferdiggjøre hovedelementene i sine tiltenkte prosjekter og, basert på dette, lage en skriftlig plan (semesteroppgave). Studentene må ta ansvar for å vurdere om deres prosjekt sammenfaller med emnets tidsplan.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 25-40 timer. Egeninnsats: 100-120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 15-20 timer. Øvinger: 10-20 timer.
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bestått / Ikke bestått