Course code ECOL300

ECOL300 Naturvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Douglas Sheil
Medvirkende: Cathrine Glosli, Ole Hofstad, Ørjan Totland, Sam Steyaert, Leif Egil Loe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
De ulike fasene av arbeidet med en mastergradsoppgave vil bli gjennomgått ved ukentlige forelesninger. Ukentlige øvelser ved datamaskin gjennomføres for å bli kjent med bruk av statistiske tester i statistikkprogrammet "R", med lærer tilstede. Etterhvert vil studentene også ha grunnlag for å arbeide selvstendig med den individuelle prosjektoppgaven.
Læringsutbytte:

Kunnskap
Studentene får kunnskap om hvordan vitenskapelige studier gjennomføres, inkludert alle faser av et forskningsprosjekt, fra planlegging til skriving og publisering. De bør være forberedt på å starte sitt eget prosjekt for sin masteroppgave. Dypere innsikt i praktisk forskningpslanlegging oppnås gjennom skriving av semesteroppgaven: en plan for studentens egen avhandling skrevet på engelsk. Kurset vil også veilede studentene om hvordan å håndtere vanlige etiske problemer som oppstår i forskning. Kurset gir en grunnleggende forståelse av hvordan man planlegger et vitenskapelig studie, innsamling, bearbeiding og analyse avd ata, samt hvordan resultatene presenteres i form av en masteroppgave. Dette vil bli dokumentert ved å utvikle og skrive en plan og en beskrivelse av studentens egen fremtidige masteroppgavestudie på engelsk.

Ferdigheter
Etter fullført emne vil studentene være bedre rustet til å evaluere,velge og definere problemstillinger egnet for vitenskapelige studier, identifisere og samle inn relevant informasjon, formulere vitenskapelige hypoteser og hypoteser for å undersøke, utlede hypoteser for testing, planlegging av datainnsamling, planlegge og gjennomføre laboratorie- eller feltstudier/eksperimenter, samt analysere og tolke data og presentere resultatene i egnede format. Videre skal studentene kunne presentere, forklare og forsvare sitt arbeid  i en masteroppgave med et sammendrag, innledning, metoder, resultater, diskusjon og referanser som følger vitenskapelige standarder og konvensjoner. Basert på disse erfaringene vil studentene være bedre i stand til å gjenkjenne og veie styrker og svakheter i vitenskapelige studier på generell basis.

Generell kompetanse
Studentene skal få en økt bevissthet og forståelse av hvordan forskning utføres, samt hvilke standarder, kunnskaper og ferdigheter som kreves. Kompetanse i å gjøre forskning, arbeide med vitenskap og interagere med forskere vil bli forbedret.
 

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger som belyser de viktigste temaene. Det vil også gis øvinger for å hjelpe studentene med å behandle data statistisk. Emnet avsluttes med at hver student utarbeider en prosjektoppgave på engelsk som består av en plan og beskrivelse av studentens eget kommende mastergradsarbeid.
Læringsstøtte:
Lærere ertilstede ellertilgjengelige forindividuelle spørsmål underdataøvinger, foruten underforelesningerog i vanlig kontortid.
Pensum:
Pensum legges ut på Fronter. I tillegg kommer forelesninger og utdelte forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelorgrad, og godkjent opptak til naturvitenskapelige disipliner.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter:
  • Flervalgstest (online)
  • Forelesninger
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave.
Sensor:
Sensor vurderer innleverte prosjektoppgaver.
Merknader:
Det forutsettes at studentene har  valgt et tema for sin masteroppgave. Deltakerne må kunne forstå, forklare og rettferdiggjøre hovedelementene i sine tiltenkte prosjekter og, basert på dette, lage en skriftlig plan (semesteroppgave). Studentene må ta ansvar for å bedømme om deres prosjekt sammenfaller med emnets tidsplan.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 25-40 timer. Egeninnsats: 100-120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 studiepoeng reduksjon mot MINA310.
Undervisningstid:
Forelesninger: 15-20 timer. Øvinger: 10-20 timer.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått