Course code ECN371

ECN371 Miljøøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset inneholder tre elementer. A) Gjennomgang av teori vedrørende systemanalyse, ressursallokeringsmekanismer, risiko, kontroll, informasjon om ulike adferdsforutsetninger, preferanseendringer, transaksjonskostnader, risiko, effekter av ulike typer virkemidler mht forskjellige miljøproblemer og ulike adferdsforutsetninger. B) Studie av konkrete miljøøkonomiske problemstillinger - anvendelse av teoriene. C) Case studier, der studentene som gruppe skal drøfte egne virkemidler for det miljøspørsmålet som er hovedfokus i caset. Del B vil dekke emner som klimaregulering, forurensninger fra industri og landbruk, forvaltning av fellesgoder (dvs. landskapsgoder, biodiversitet etc.).
Læringsutbytte:
Studentene skal erverve innsikt i hvordan man kan skape mer miljøvennlig adferd blant enkeltmennesker og bedrifter. Fokus er således rettet mot bruk av ulike virkemidler i miljøpolitikken. Kurset gir kunnskap om årsakene til miljøproblemene samt samspillet mellom økologiske prosesser og økonomisk aktivitet. Når det gjelder økonomisk adferd, vil studentene videre trenes i bruk av både spillteori og institusjonell adferdsteori. Med bakgrunn i spillteorien (prinsipal-agent modeller) vektlegges begrepet ressurs-allokeringsmekanismer og usikkerhet. I den institusjonelle delen vektlegges videre kooperativ adferd, preferanseendring samt betydningen av transaksjonskostnader og rettigheter. Studentene skal trenes i å se anvendelsesområdene for de ulike teoriene på ulike konkrete miljøspørsmål. De skal videre utvikle kunnskaper om effekten av ulike virkemidler - økonomiske, juridiske og informasjonsmessige - under ulike betingelser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og case-studier (i grupper med 2-4 studenter).
Læringsstøtte:
Seminarermed gruppeveiledning.
Pensum:
Kompendium med utvalgte artikler. Det er ingen fullgod lærebok i kurset, men nye bøker er kontinuerlig under vurdering.
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi på masternivå, ECN 311 eller tilsvarende. Miljø- og ressursøkonomikurs på introduksjonsnivå (ECN 170 eller tilsvarende). For studenter uten noen tidligere kurs i miljø- og ressursøkonomi fra bachelor anbefales ECN270.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN 271 (Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder). Dette kurset kan tas samtidig med ECN 371. Innsikt i naturvitenskapelige emner en fordel men ikke noe krav.
Obligatorisk aktivitet:
Arbeid med og presentasjon av case-studier.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%). For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha deltatt i arbeidet med case-studiene.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
ECN 371 anbefales spesielt for MSc samfunnsøkonomistudenter med spesialisering i miljø-/ressursøkonomi og/eller energiøkonomi.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 50 timer samt betydelig veiledning i forbindelse med casestudier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått