Course code ECN304

ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stein Terje Holden
Medvirkende: Frode Alfnes
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: <p>Årlig</p><p>Skal ikke tilbys i høstparallellen 2021</p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gir innsikt i avansert teori i adferdsøkonomi med spesielt fokus på adferden til produsenter, konsumenter i markeder og hvordan de forholder seg til risiko og usikkerhet med vekt på eksperimentelle metoder for å identifisere kausale sammenhenger.

Emner i adferdsøkonomi: Rasjonell og irrasjonell adferd, usikkerhet og forventet nytteteori, prospekt teori, tidspreferanser og diskontering, risikopreferanser og risikoadferd, altruisme, rettferdighet, tillit.

Tema i eksperimentell økonomi: Prinsipper for design av eksperimenter, implementering av laboratorieeksperimenter, felteksperimenter, intern og ekstern validitet.

Læringsutbytte:

Studentene lærer å skille mellom rasjonell og irrasjonell adferd basert på forventet nytteteori og diskontert nyttemaksimeringsteori for valg over tid.

Studentene lærer om systemtatiske avvik fra forventet nytteteori og hvordan prospekt teori kan predikere slike systematiske avvik.

Studentene lærer om fordeler og ulemper med laboratorie of felt eksperimenter (intern og ekstern validitet).

Studentene lærer et sett av standard eksperimentelle spill og metoder og hva som er blitt lært om adferd ved hjelp av disse: Diktator spillet, Ultimatum spillet, Tillitsspillet, Fellesgode spillet, metoder for å måle risikopreferenser, metoder for å måle tidspreferanser.

Studentene får også i oppgave å designe sitt eget eksperiment som de skal presentere i klassen

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og diskusjoner i klassen, øvinger i grupper, skriving av individuelle innleveringsoppgaver. Kurset omfatter fire obligatoriske øvinger, en om sosiale preferanser, en om risiko og risikopreferanser, en om tidspreferanser og en hvor de designer og presenterer sitt eget eksperiment i klassen.
Læringsstøtte:
Detaljert kursbeskrivelse vil foreligge vedkursstart med litteratur til de ulike emnene. Litteratur gjøres tilgjengelig gjennom Canvas. Veiledning fra lærer til øvingene.
Pensum:
Pensum vil bli offentliggjort ved begynnelsen av kurset og gjort tilgjengelig gjennom Canvas. Generell lærebok: Wilkinson, N. and Klaes, M. (2012). An Introduction to Behavioral Economics. 2nd Edition. Palgrave Macmillan.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN201 Økonometri, STAT100 Statistikk.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN311 Microeconomics III
Obligatorisk aktivitet:

Fire obligatoriske øvinger må være innlevert og godkjent (kvalitetsstandard) før man kan gå opp til eksamen. Øvinger er gyldige til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 

Øving 1. Sosiale preferancer. Studentene er respondenter i et sosialt eksperiment og får oppleve hvordan det er. De lærer også om funn fra slike eksperimenter.

Øving 2. Risiko preferanser. Studentene gis en eksperiment protokoll (Multiple Price List tilnærming) for å intervjue respondenter og skal gjennomføre 5 slike intervjuer og er bedt om å skrive en instruks for hvordan slike intervjuer skal standardiseres for å få gode data.

Øving 3. Tidspreferanser: Studentene gis et data sett samlet av tidligere studenter i kurset basert på en eksperiment protokoll beregnet på å måle folks tidspreferanser. De skal organisere dataene for økonometrisk analyse og teste tre sentrale hypoteser om tidspreferanser.

Øving 4. Studentene designer sine egne eksperimenter som de presenterer i klassen. De stemmer på beste design/presentasjon.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

Emnet tilbys ikke høsten 2021. 

Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer forelesning pr uke og 0-2 timer øvinger pr uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått