Course code ECN261

ECN261 Landbrukspolitikk II

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad, Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Emnets innhold:
Studentene skal gjennomføre et gruppeprosjekt der dere skal anvende stoffet som ble presentert i ECN260 Landbrukspolitikk I. Hver gruppe skal arbeide med et policy-relevant problem for denne sektoren. Det vil bli etablert grupper i et oppstartseminar i begynnelsen av semesteret, og gruppene skal med hjelp fra lærer, utvikle problemstillinger for arbeidet. Lærer vil også veilede gruppene underveis i semesteret. Gruppeoppgavene skal presenteres og blir evaluert på et eksamensseminar i slutten av semesteret.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Innsikt i og kunnskap om utvalgte landbrukspolitiske utfordringer og dilemma.

Ferdigheter: -Evne til å utvikle fruktbare problemstillinger på et landbrukspolitisk tema. -Evne til å innhente relevant informasjon og analysere og drøfte denne på en systematisk måte. -Evne til å gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med medstudenter. -Evne til å presentere og forsvare et prosjektarbeid i en presset situasjon.

Generell kompetanse: - Kunne innhente relevant informasjon og anvende relevant teori til å drøfte landbrukspolitiske dilemma og utfordringer.

Læringsaktiviteter:
Oppstartsseminar, veiledning, utarbeiding av prosjektoppgave (gruppeoppgave), presentasjon og forsvar av prosjektoppgave i plenum.
Pensum:
Nærmere informasjon om opplegget vil være tilgjengelig på Canvas-siden før emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN260 Landbrukspolitikk I (5 stp.), eller tilsvarende emner.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på oppstarts- og eksamenseminarene. Obligatorisk aktivitet er kun gyldig for et semester, og studentene som ønsker å ta emnet på nytt må ta obligatorisk aktivitet om igjen. 
Vurderingsordning:
Karakter vil bli satt ut fra en helhetsvurdering av skriftlig oppgave samt presentasjon og diskusjon av oppgaven på eksamenseminaret.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på eksamensseminaret og deltar i karaktersettingen sammen med kursets lærer.
Merknader:
Emnet er en fortsettelse av ECN260 Landbrukspolitikk I.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
Det vil bli arrangert et oppstartsseminar i begynnelsen av semesteret og et eksamensseminar mot semesterslutt.
Eksamensdetaljer: :