Detaljer om emnet ECN261

ECN261 Landbrukspolitikk II

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Emnets innhold:

Studentene skal gjennomføre et gruppeprosjekt der dere skal anvende stoffet som ble presentert i ECN260 Landbrukspolitikk I. Hver gruppe skal arbeide med et policy-relevant problem for denne sektoren. Det vil bli etablert grupper i et oppstartseminar i begynnelsen av semesteret, og gruppene skal med hjelp fra lærer, utvikle problemstillinger for arbeidet. Lærer vil også veilede gruppene underveis i semesteret. Gruppeoppgavene skal presenteres og blir evaluert på et eksamensseminar i slutten av semesteret.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Innsikt i og kunnskap om utvalgte landbrukspolitiske utfordringer og dilemma.

Ferdigheter: -Evne til å utvikle fruktbare problemstillinger på et landbrukspolitisk tema. -Evne til å innhente relevant informasjon og analysere og drøfte denne på en systematisk måte. -Evne til å gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med medstudenter. -Evne til å presentere og forsvare et prosjektarbeid i en presset situasjon.

Generell kompetanse: - Kunne innhente relevant informasjon og anvende relevant teori til å drøfte landbrukspolitiske dilemma og utfordringer.

Læringsaktiviteter:
Oppstartsseminar, veiledning, utarbeiding av prosjektoppgave (gruppeoppgave), presentasjon og forsvar av prosjektoppgave i plenum.
Pensum:
Nærmere informasjon om opplegget vil være tilgjengelig på Canvas-siden før emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:

ECN260 Landbrukspolitikk I (5 stp.), ECN 260 (10 stp.) eller tilsvarende emner.

Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på oppstarts- og eksamenseminarene. Obligatorisk aktivitet er kun gyldig for et semester, og studentene som ønsker å ta emnet på nytt må ta obligatorisk aktivitet om igjen. 
Vurderingsordning:
Karakter vil bli satt ut fra en helhetsvurdering av skriftlig oppgave samt presentasjon og diskusjon av oppgaven på eksamenseminaret.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på eksamensseminaret og deltar i karaktersettingen sammen med kursets lærer.
Merknader:
Emnet er en fortsettelse av ECN260 Landbrukspolitikk I.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
Det vil bli arrangert et oppstartsseminar i begynnelsen av semesteret og et eksamensseminar mot semesterslutt.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått