Course code ECN122

ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av to hoveddeler: økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.
Læringsutbytte:

Studentene skal kunne bruke og forstå enkle økonomiske modeller for å analysere vekst- og konjunkturpolitikk i økonomien. Kurset bygger på ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I, der ei bred innføring er blitt gitt. I forhold til ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I går kurset mer i detaljer på følgende områder: - Vekst og velferd (klassiske modeller for vekst, Solow-modellen, humankapital og endogen vekst), både internasjonalt og for norske forhold. - Kapitalforvaltning knytta til land med lagerressurser med spesiell vekt på Norge: Handlingsregelen og faren for Hollandsk sjuke. - Konjunktur- og stabiliseringspolitikk (enkle Keynes-modeller for finanspolitikken, pengepolitikk) internasjonalt eksemplifisert gjennom finanskrisa og nasjonalt for økonomier med ulik grad av kapasitetsutnytting i økonomien. - Nasjonalbudsjett og -regnskap. - Internasjonal handel og valuta.

Gjennom korte presentasjoner på samlingene og en obligatorisk forberedt presentasjon for faglærer med påfølgende diskusjon vil studentene også få trening i muntlig framføring og diskusjon om økonomiske tema.

Læringsaktiviteter:

Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte av samlinger og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Samlinger og øvingstimer er tematisk strukturert.  På hver samling blir hovedpunkt fra materiale på kurssidene gjennomgått.

Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene.  Øvingstimene gir mulighet for å arbeide med øvingene med vegledning. Løsningsforslag til øvingene gjennogås viss det er etterspørsel etter dette.

For hver samling er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i sjølvalgte grupper og forbereder ei innledning på ett tema/spørsmål, før temaet diskuteres i plenum. Deltakelse på samlingene og øvingstimene er frivillig, men det er obligatorisk frammøte på minst to av de tre første samlingene.

Mot slutten av kurset skal grupper på 4-5 personer forberede en 8-10 min faglig presentasjon på et oppgitt tema relatert til kurset.  Studentene presenterer for faglærer.  Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "stått" på presentasjonen for å få gå opp til eksamen.  Ved "ikke stått", får gruppa en sjansje til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "stått".

Læringsstøtte:

Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.

Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid.

En 2-timers samling/forelesning pr uke + en 2-timers øvings-sesjon pr uke bortsett fra første og siste uke av undervisninga.

Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset om lag tre uker før kursstart. Ekstra litteratur og nyhetsoppslag kan legges til i løpet av semesteret. Utdelt materiale utgjør en del av eksamenspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

(1) Frammøte på to av de tre første samlingene.

(2) Grupper på 4-5 studenter holder en 8-10 min forberedt faglig presentasjon for faglærer på et oppgitt tema relatert til kurset.  Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "stått" på presentasjonen og diskusjonen for å få gå opp til eksamen.  Ved "ikke stått", får gruppa en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "stått".

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%) som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) grafisk analyse, (iii) verbal/matematisk analyse.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet bygger videre på ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 Samfunnsøkonomi II - 5 stp.
Undervisningstid:

3 vanlige forelesninger: (1) kursintroduksjon ved kursstart,  (2) gjesteforelesning nært kursavslutning, og (3) oppsummering før eksamen (siste uke av undervisninga)..

8 samlinger a 2 timer (presentasjon av hovedpunkt fra utlagt materiale på kurssider + diskusjon av spørsmål knytta til tema for hver samling).

8 øvingstimer a to timer for arbeid med øvingsoppgaver. Øvingslærer til stede.

3 forelesninger a 2 timer pr uke i første uke med kursintro, uke med gjesteforelesning og avslutningsuke.  I alle andre uker samlinger/forelesninger på 2 timer pr uke + 2 timer øvinger, dvs. totalt 4 timer pr uke.

1 faglig presentasjon med påfølgende diskusjon med faglærer.

Eksamensdetaljer: :