Course code ECN122

ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av to hoveddeler: økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke og forstå enkle økonomiske modeller for å analysere vekst- og konjunkturpolitikk i økonomien. Kurset bygger på ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I, der ei bred innføring er blitt gitt. I forhold til ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I går kurset mer i detaljer på følgende områder: - Vekst og velferd (klassiske modeller for vekst, Solow-modellen, humankapital og endogen vekst), både internasjonalt og for norske forhold. - Kapitalforvaltning knytta til land med lagerressurser med spesiell vekt på Norge: Handlingsregelen og faren for Hollandsk sjuke. - Konjunktur- og stabiliseringspolitikk (enkle Keynes-modeller for finanspolitikken, pengepolitikk) internasjonalt eksemplifisert gjennom finanskrisa og nasjonalt for økonomier med ulik grad av kapasitetsutnytting i økonomien. - Nasjonalbudsjett og -regnskap. - Internasjonal handel og valuta.
Læringsaktiviteter:

Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte av samlinger og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Samlinger og øvingstimer er tematisk strukturert.  På hver samling blir hovedpunkt fra materiale på kurssidene gjennomgått.

Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene.  Øvingstimene gir mulighet for å arbeide med øvingene med vegledning. Løsningsforslag til øvingene gjennogås viss det er etterspørsel etter dette.

For hver samling er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i grupper og hver gruppe får i ansvar å forberede en innledning på ett tema, før temaet diskuteres i plenum. Deltakelse på samlingene og øvingstimene er frivillig, men det er obligatorisk frammøte på minst to av de tre første samlingene.

"Omvendt klasserom" siden vårparallellen 2017.

Læringsstøtte:

Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.

Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid.

Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset om lag tre uker før kursstart. Ekstra litteratur og nyhetsoppslag kan legges til i løpet av semesteret. Utdelt materiale utgjør en del av eksamenspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
To muntlige gruppepresentasjoner på utvalgte tema i emnet. For å kunne gå opp til eksamen må begge presentasjonene være vurdert til stått. Samlingene gir mulighet til å trene på framlegging og strukturering av slike presentasjoner. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen, 3 timer (100%) som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) grafisk analyse, (iii) verbal/matematisk analyse.

Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet bygger videre på ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 Samfunnsøkonomi II - 5 stp.
Undervisningstid:

To forelesninger: (1) kursintroduksjon ved kursstart, og (2) oppsummering før eksamen.  Mulig en tredje forelesning (gjesteforelesning nært kursavslutning).

8-9 samlinger a 2 timer (presentasjon av hovedpunkt fra utlagt materiale på kurssider + diskusjon av spørsmål knytta til tema for hver samling).

8-9 øvingstimer for arbeid med øvingsoppgaver. Øvingslærer til stede.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått