Course code ECN122

ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Per Halvor Vale
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av to hoveddeler: økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke og forstå enkle økonomiske modeller for å analysere vekst- og konjunkturpolitikk i økonomien. Kurset bygger på ECN120, der ei bred innføring er blitt gitt. I forhold til ECN120 går kurset mer i detaljer på følgende områder: - Vekst og velferd (klassiske modeller for vekst, Solow-modellen, humankapital og endogen vekst), både internasjonalt og for norske forhold. - Kapitalforvaltning knytta til land med lagerressurser med spesiell vekt på Norge: Handlingsregelen og faren for Hollandsk sjuke. - Konjunktur- og stabiliseringspolitikk (enkle Keynes-modeller for finanspolitikken, pengepolitikk) internasjonalt eksemplifisert gjennom finanskrisa og nasjonalt for økonomier med ulik grad av kapasitetsutnytting i økonomien. - Nasjonalbudsjett og -regnskap. - Internasjonal handel og valuta.
Læringsaktiviteter:

Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmatriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Diskusjons- og øvingstimer er tematisk strukturert. Øvinger (med utkast til svar) tilgjengelig på kurssidene. Det forventes at studentene har prøvd å løse øvingsoppgavene før diskusjons- og øvingstimene. Øvinger gjennomgås etter behov. For hver diskusjons- og øvingstime er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i grupper og hver gruppe får i ansvar å forberede en innleding på ett tema, før temaet diskuteres i plenum.  Deltakelse på diskusjons- og øvingstimene er frivillig, men det oppfordres sterkt til å delta for det er i disse timene at kunnskapen gjøres aktiv.

"Omvendt klasserom" for første gang i vårparallellen 2017.

Læringsstøtte:
Kurset harei oppdatert nettside med lenkertil aktuelle nyhetsoppslag, videre litteratur, offentlige instanserog interessegruppersom ses på som sentrale i makroøkonomi. Nettsidene ermeint å utgjøre startpunktet forall læring i kurset.
Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset om lag tre uker før kursstart. Ekstra litteratur og nyhetsoppslag kan legges til i løpet av semesteret. Forelest materiale utgjør en del av eksamenspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer (100%) som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) grafisk analyse, (iii) verbal/matematisk analyse.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet bygger videre på ECN120.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 - 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr. uke Øvings- og diskusjonssesjoner: 2 tim er ca.anna hver uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått