Course code ECN122

ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Per Halvor Vale
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av to hoveddeler, økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke og forstå enkle økonomiske modeller for å analysere vekst- og konjunkturpolitikk i økonomien. Kurset bygger på ECN120, der ei bred innføring er blitt gitt. I forhold til ECN120 går kurset mer i detaljer på følgende områder: - Vekst og velferd (klassiske modeller for vekst, Solow-modellen, humankapital og endogen vekst), både internasjonalt og for norske forhold. - Kapitalforvaltning knytta til land med lagerressurser med spesiell vekt på Norge: Handlingsregelen og faren for Hollandsk sjuke. - Konjunktur- og stabiliseringspolitikk (enkle Keynes-modeller for finanspolitikken, pengepolitikk) internasjonalt eksemplifisert gjennom finanskrisa og nasjonalt for økonomier med ulik grad av kapasitetsutnytting i økonomien. - Nasjonalbudsjett og -regnskap. - Internasjonal handel og valuta.
Læringsaktiviteter:

Forelesninger (20-25 timer) og øvings- og diskusjonstimer (8-12 timer). Foran forelesningene er overheader gjort tilgjengelig, og det forventes at studentene kommer forberedt til forelesningene. Øvings- og diskusjontimene består av to deler. - Øvinger. Det forventes at studentene har forsøkt å løse øvingsoppgaver på forhånd (forslag til løsning ligger på kurssidene). - Diskusjonene foregår ved at studenter i mindre grupper drøfter utvalgte tema, og innleder til plenumsdiskusjon om disse temaene.

Jeg vurderer å redusere antall forelesningstimer og legge forelesninger på nett (med lyd).  Dette frigjør student- og forelesertid, noe som gjør det mulig å øke antall øvingstimer med større vekt på jobb i grupper og student-foreleserdialog.
 

Læringsstøtte:
Kurset harei oppdatert nettside med lenkertil aktuelle nyhetsoppslag, videre litteratur, offentlige instanserog interessegruppersom ses på som sentrale i makroøkonomi. Nettsidene ermeint å utgjøre startpunktet forall læring i kurset.
Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset om lag tre uker før kursstart. Ekstra litteratur og nyhetsoppslag kan legges til i løpet av semesteret. Forelest materiale utgjør en del av eksamenspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Tre timer skriftlig eksamen (100%) som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) grafisk analyse, (iii) verbal/matematisk analyse
Sensor:
Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Merknader:
Emnet bygger videre på ECN120
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN220 - 5 studiepoeng
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr. uke Øvings- og diskusjonssesjoner: 2 tim er ca.anna hver uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått