Course code DYR208

DYR208 Profesjonsetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Katja Frost
Studiepoeng: 2
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 1 uke
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Formål

Å forberede studenten på de etiske dilemmaer de vil kunne møte på som yrkesutøver og legge grunnlag for å handle etisk i yrkesutøvelsen.

Å bevisstgjøre studenten på deres etiske ansvar i tråd med dyrehelsepersonell-loven.

Gi studentene et innblikk i forskjellige yrkesmuligheter som dyrepleier.

Læringsutbytte:

Studenten skal etter endt undervisning:

  • Vite hva det vil si å være en profesjonsutøver. Vite hvilket samfunnsmandat dyrehelsepersonell er satt til å forvalte og at de som dyrepleier deler et felles verdisett som ligger til grunn for utøvelse av yrket.
  • Kjenne til og kunne anvende de profesjonsetiske retningslinjene i refleksjoner over sitt praktiske arbeid
  • Ha en etisk bevissthet og kunne utvikle etisk dømmekraft som studenten kan ha nytte av i utøvelsen av sitt yrke.
  • Bruke de verktøy de kan bruke til å reflektere i konkrete situasjoner og reflektere i praksis og ikke kun reflektere rundt/etter praksis.
  • Ha kjennskap til forskjellige yrkesretninger og reflektere rundt etiske problemstillinger innen de forskjellige retningene.
  • Forstå og reflektere rundt etiske problemstillinger som oppstår i tett samarbeid med veterinærer.
  • Ha forståelse for lovverket og deres juridiske ansvar som yrkesutøver.
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel

Det vil bli gitt fellesforelesninger sammen med veterinærstudentene for å gi studentene en felles innføring i faget.

Det vil bli gitt gruppeundervisning sammen med veterinærstudentene hvor studentene oppfordres til å tenke gjennom gitte problemstillinger, deretter delta i diskusjoner rundt emnet.

Gi studentene en innføring i yrkesetiske retningslinjer tilhørende deres yrke.

Samspill med veterinærstudentene er viktig da disse to yrkesgruppene jobber tett sammen og har forskjellige roller som kan bidra til etiske dilemmaer.

Representanter fra yrkeslivet vil gi enkelt-forelesninger/seminarer.

Pensum:

Læremidler

Litteratur er generelt om profesjonsetikk og profesjonsetiske problemstillinger. Dette hentes fra flere egnete lærebøker og er ikke nødvendigvis knyttet direkte opp mot dyrepleierprofesjonen.

Relevante fagartikler vil brukes. Norsk Dyrepleier- og assistentforenings (NDAF) yrkesetiske retningslinjer er pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Klinisk praksis og faget rettslære
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav (fraværsregler)

Studentene skal avholde en presentasjon i grupper på seminar. Dette er obligatorisk og krever aktiv deltakelse.

Ved gyldig fravær utover 10% må studenten presentere et skriftlig refleksjonsnotat innen tema(ene).

Vurderingsordning:

Vurdering: Presentasjon på seminar

Vurderingsuttrykk: Bestått- Ikke bestått

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr

Ingen

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Muntlig presentasjon : Bestått / Ikke bestått