Course code BUS370

BUS370 Næringsutvikling og innovasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siw Marita Fosstenløkken
Medvirkende: Elin Kubberød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter på følgende masterprogram: Entreprenørskap og innovasjon, Naturbasert reiseliv, Økonomi og administrasjon.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette er et kurs på masternivå i emnet Innovasjon i samspill: politikk, organisasjon og aktører. Kurset er obligatorisk for studenter i Masterprogrammet i Entreprenørskap og Innovasjon (M-EI) og kan velges av studenter i bl.a. Naturbasert Reiseliv. Kurset har til hensikt å utvikle kunnskap om og ferdigheter i emnet med fokus på følgende områder: innovasjon og politikk i samspill, innovasjon og samspill i bedrifter, innovasjon og samspill i næring/klynge/nettverk/region og innovasjon og samspill i offentlig virksomhet. Sentral tematikk vil være samspillet mellom innovasjonspolitikk og virkemidler på den ene siden og næringslivsaktører og innovasjon/entreprenørskap på den andre siden, samt hvilken betydning denne dynamikken har for vekst og bærekraft i ulike næringer og virksomheter i vårt kunnskapsbaserte samfunn. Det legges en prosessbasert og interaktiv forståelse av innovasjon og næringsutvikling til grunn, der kunnskap, læring og samhandling står sentralt - både i teori og praksis. Det betyr at undervisningsformen i høy grad vil være diskusjonsbasert. Det er obligatorisk oppmøte gjennom hele kurset og studentene forventes å stille meget godt forberedt til hver undervisning og bidra substansielt i klassen gjennom konstruktive kommentarer, spørsmål og refleksjoner til diskusjoner, analyser og presentasjoner som bringer individuell så vel som felles kunnskap og ferdigheter for de aktuelle temaer fremover.
Læringsutbytte:

Forventet læringsutbytte for studenten:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om sentrale emner, teorier, metoder og problemstillinger innenfor emneområdet innovasjon i samspill med spesielt fokus på innovasjon og politikk i samspill, innovasjon og samspill i bedrifter, innovasjon og samspill i næring/klynge/nettverk/region eller innovasjon og samspill i offentlig virksomhet
 • har innsikt i gjeldende norsk innovasjonspolitikk, virkemidler og utviklingsaktører
 • har oversikt over og kunnskap om sammenhenger mellom ulike innovasjonsaktører og systemer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • har kunnskap om innovasjonsarbeid, prosesser og samarbeid i virksomheter i privat og offentlig sektor
 • har kunnskap om innovasjon og samspill for bærekraftig innovasjon og læring i næringer, nettverk og klynger
 • har kunnskap om forskningsbasert arbeid og vurdering av slikt arbeid
 • kjenner til krav til vitenskapelige artikler og publisering, samt rangering av relevante vitenskapelige tidsskrift
 • kunnskapen er forskningsbasert (vitenskapelig litteratur) og praksisnær (konkrete eksempler fra et utvalg relevante kontekster)

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger innen innovasjon og treffe velbegrunnede valg
 • kan vurdere, analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder og anvende disse til å strukturere, formulere, argumentere for/mot faglige resonnementer og besvare teoretiske og praktiske problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre om å kritisk analysere og presentere eksisterende teorier og forskningsartikler samt utvikle nye problemstillinger og løsninger
 • i team og under veiledning i stand til utvikle et avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid og skrive et «forskningspaper» til et relevant tidsskrift i tråd med gjeldende normer for god forskning
 • kan kommunisere og formidle resonnementer, metoder og løsninger på faglige problemstillinger i emnet muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

 • styrket kompetanse i å identifisere, reflektere og respondere på utfordringer inneninnovasjon og samhandling på politisk nivå, i organisasjoner og for enkeltaktører som opererer i dette feltet
 • i stand til å anvende nevnte kunnskaper og ferdigheter i emnet på måter som kan bidra til nytenkning og samhandling for innovasjon og bærekraft i privat så vel som offentlig sektor
 • i stand til å arbeide og lære selvstendig og sammen med andre i slikt utviklingsarbeid og kunne overføre og tilpasse sin kunnskap og ferdigheter til nye situasjoner og kontekster
 • beherske emnets innovasjonsfaglige terminologi og uttrykksformer og kunne formidle og kommunisere om dette til spesialister og til allmennheten
Læringsaktiviteter:
Detaljert forberedelse og selvstudium av oppgitt litteratur til hver undervisning. Undervisning, forelesning, klassediskusjoner og analyser i fellesskap. Individuelle bidrag, spørsmål og konstruktive refleksjoner i klassen. Case analyse og løsningsforslag. Presentasjoner individuelt og sammen med andre studenter. Deltakelse og innsats på potensiell Innovasjonscamp og utferd. Gjennomgang av forskningslitteratur og tidsskrifter, reviews og kritisk tenkning om og over artikler. Leveranser på oppgaver som gis underveis i kurset. Innleveringsoppgaver. Jobbe frem og skrive et «forskningspaper» til et relevant (selvvalgt) tidsskrift.
Læringsstøtte:

Det gis faglig veiledning i forbindelse med utarbeidelse av forskningspaperet. Detaljer om dette gis i kurset.

Canvas.

Pensum:
 • Utvalgte bøker, artikler og kapitler (vil bli annonsert på Canvas)
 • Undervisning, presentasjoner og gjesteforelesninger
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:

BUS210, AOS120

Studenter som ikke er tatt opp i M-EI programmet bør lese følgende:

 • Tidd, J. & Bessant, J. 2013. Managing innovation. 5th ed. Wiley.
 • Nielsen, S.L. et al. 2012. Entrepreneurship in theory and practice - paradoxes in play. Edward Elgar.
Obligatorisk aktivitet:
Dette er et emne som krever forberedelse og tilstedeværelse. Det er obligatorisk fremmøte i undervisningen, på utferder og studentpresentasjoner. Nærmere fraværsregler blir gitt i begynnelsen av emnet. De obligatoriske aktivitetene er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:

Karakter (A-F) i emnet settes på bakgrunn av den enkeltes muntlige bidrag (spesifiseres i begynnelsen av emnet) i klassen (teller 40 %) og en skriftlig gruppeoppgave (et "forskningspaper") (teller 60 %). Tema for oppgaven skal ligge innenfor ett av emnets hovedområder.

Både muntlig aktivitet og skriftlig gruppeoppgave må være bestått for å bestå kurset. Det gis ikke anledning til kontinuasjonseksamen i dette emnet.

Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer pensum og innleveringsoppgaver.
Merknader:
Emnet er forbeholdt studenter på følgende masterprogram: Entreprenørskap og innovasjon, Naturbasert reiseliv, Økonomi og administrasjon.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca 50 timer klassetimer med forelesninger, gjesteforelesninger, case, studentpresentasjoner og diskusjon samt utferd. 
Eksamensdetaljer: :